Registracija
Upoznavanje.net vam pomaže da se povežete sa drugim ljudima iz vašeg života.

1
00:00:03,061 --> 00:00:12,272
Termín vesmíru - Hubblùv vesmírný teleskop:
odstartoval 24. dubna 1990, hmotnost 11 110 kg,
prùmìr 2,4 m, ohnisková vzdálenost 57,6 m.

2
00:00:18,634 --> 00:00:22,182
Až do souèaného období, za posledních 30 let.

3
00:00:23,260 --> 00:00:28,210
Byla to obvyklá moudrost obou, vìdy a
teorie. Jsme sami ve vesmíru?

4
00:00:29,311 --> 00:00:38,110
Celá a jediná studnice života ve strašlivé...
známém vesmíru. Nikdo už tomu nevìøí.

5
00:00:29,300 --> 00:00:38,500
Doktor E.Mitchell/kosmonaut Apollo 14

6
00:00:40,432 --> 00:00:46,947
V roce 1961 astronom a astrofyzik
F.Drake vymyslel Drakeovu rovnici,

7
00:00:46,948 --> 00:00:53,269
která poèítá poèet svìtù s inteligentním životem
schopných technologicky komunikovat s námi.

8
00:00:55,206 --> 00:01:02,431
Vycházející s Drakeova vlastních výpoètù v galaxii
mléèné dráhy je 10.000 komunikativních civilizací.

9
00:01:03,427 --> 00:01:14,652
O ètyøi dekády pozdìji Drakeova rovnice byla znaènì rozšÃ­Ã¸ena doktorem A.Aczelem,
autorem bestselleru, sociálním matematikem a statistikem univerzity v instituci Bentley.

10
00:01:14,653 --> 00:01:20,778
Jeho poslední kniha Pravdìpodobnost 1 se vypoøádává
s otázkou, proè musí být inteligentní život ve vesmíru.

11
00:01:20,780 --> 00:01:29,711
Moje údaje Pravdìpodobnosti 1 jdou daleko za hranici
Drakeovi rovnice, on referuje jenom naši galaxii.

12
00:01:29,712 --> 00:01:38,696
Moje kalkulace jdou do viditelného vesmíru jako celku,
což je miliarda galagií a každá obsahuje miliardu hvìzd.

13
00:01:40,976 --> 00:01:46,151
Takže jestliže znásobíte tyhle èísla dostanete
obrovskou možnost pro existenci života.

14
00:01:51,289 --> 00:01:58,670
Myslím si, že hlavní øetìzec vzal podobu v posledních letech z astronomického
hlediska, že jestliže tu mohou nebo nemohou být jiné civilizace jinde ve vesmíru.

15
00:01:58,671 --> 00:01:59,000
Doktor. B.Haisch/astrofyzik

16
00:01:59,364 --> 00:02:05,188
Stejnì jako fakt, že jsme objevili množství
jiných planetárních systémù, kolem jiných hvìzd.

17
00:02:05,200 --> 00:02:10,206
Ve vìtšinì pøípadù tyto planety jsou obrovské planety
jako Jupiter, ne ten typ, poskytující útoèištì životu.

18
00:02:10,210 --> 00:02:18,070
Ale zdali jsou takové planety, které by byly jako ty z našeho sluneèního
systému, tak je to v souèasnosti optimistické pro život nìkde jinde.

19
00:02:23,238 --> 00:02:27,817
Co je pøirozené v našem vesmíru ve kterém
žijeme, jaký je náš vztah k vìtšÃ­ realitì.

20
00:02:29,241 --> 00:02:36,502
Podíval jsem se nahoru a znièeho nic
tam byl ten..., však víte létající talíø.

21
00:02:39,957 --> 00:02:42,876
Nevydal žÃ¡dný zvuk, ani hlásku.

22
00:02:45,348 --> 00:02:50,802
Èást plynu se objevil tady, po té
vyprchal, jiný se objevil zde, vyprchal.

23
00:02:54,507 --> 00:02:57,073
Byl bílý, hodnì svìtle bílý.

24
00:02:57,074 --> 00:02:59,792
A pak... a zmizel.

25
00:02:59,793 --> 00:03:02,530
Pøistálo to a pak odletìlo.

26
00:03:02,531 --> 00:03:05,932
Vidìl jsem jednoho, to je všechno
co vím, prostì to zmizelo...

27
00:03:05,933 --> 00:03:08,999
C.I.A. pøipouští, vláda lže ohlednì pozorování UFO.

28
00:03:09,000 --> 00:03:11,691
Není co skrývat, není co skrývat naprosto.

29
00:03:14,205 --> 00:03:18,420
Byl jsem souèástí kamufláže
Spojených státù po 18 let...

30
00:03:21,008 --> 00:03:27,247
Je jisté, že uvnitø armády nebo vlády
Spojených státù je ukrýváno nìco, co je tajné.

31
00:03:27,248 --> 00:03:29,000
U.F.O. (neidentifikovatelný letící objekt)

32
00:03:29,684 --> 00:03:35,220
I pøi tìchto zkušenostech, které mám na vrcholu vlády za všechny
ty roky, ani já bych Vám nemohl naøídit koho máte navštívit.

33
00:03:35,325 --> 00:03:39,028
Vìdci požadují studii UFO.

34
00:03:39,308 --> 00:03:47,674
To by mìl být subjekt pádného vìdeckého vyšetøování
a ne subjekt znevažování od bulvárních plátkù.

35
00:03:48,160 --> 00:03:57,034
Z èistajasna.

36
00:03:57,035 --> 00:04:04,018
Provádí P.Kojot.

37
00:04:05,921 --> 00:04:10,301
Produkce a režie Fox, Coleman, Zubov.

38
00:04:11,663 --> 00:04:17,014
Washington, D.C.
27. èervenec 1952

39
00:04:18,026 --> 00:04:22,218
Jsem zde, abych prodiskutoval tzv. "létající talíø".

40
00:04:18,020 --> 00:04:23,219
Generál J.Samford/spojenecké letecké síly

41
00:04:23,254 --> 00:04:32,126
Zámìr leteckých sil v tomto problému byl dìlán, kvùli
pocitùm naši povinnosti, identifikovat a analyzovat

42
00:04:32,227 --> 00:04:40,747
nejlepšÃ­ dovednosti èehokoliv ve vzduchu, co by mìlo
možnost ohrozit nebo vyhrožovat Spojeným státùm.

43
00:04:41,640 --> 00:04:50,005
V pronásledování tohoto závazku od roku 1947
jsme dostali a analyzovaly mezi 1000 - 2000 hlášeními.

44
00:04:50,006 --> 00:05:01,424
Byli zde i taková hlášení, které byli hlášeny
dùvìrohodnými pozorovateli, relativnì neuvìøitelných vìcí.

45
00:05:02,467 --> 00:05:07,529
U této skupiny pozorovatelù nyní chceme dosáhnout výsledku.

46
00:05:08,766 --> 00:05:12,224
Kalifornie 1956

47
00:05:10,760 --> 00:05:17,309
Za posledních 50 let, 95% všech UFO incidentù byly
vysvìtleny jako nevysvìtlitelný bìžným termínùm.

48
00:05:12,225 --> 00:05:17,750
Hasenbol, Švýcarsko, 1976

49
00:05:17,903 --> 00:05:29,598
Tato vysvìtlení zahrnují: špatnì identifikovatelná letadla, meteorologické balóny,
atmosférické jevy, svìtelné anomálie, hromadné halucinace, podvody, bahenní plyny.

50
00:05:31,368 --> 00:05:35,131
Avšak tyto vysvìtlení nemohou být použity jako zbývajících 5 %.

51
00:05:31,754 --> 00:05:37,000
Krasnador, Rusko
3. duben 1990

52
00:05:40,669 --> 00:05:45,034
Vaxjo, Švédsko
14. èervenec 1996

53
00:05:46,610 --> 00:05:53,385
Kumulativní dùkazy u tìchto pøípadù vedou k možným
závìrùm, že nìkteré UFO nejsou zemského pùvodu.

54
00:05:53,386 --> 00:05:58,078
Vesmírná stanice Mir
31. bøezen 1991

55
00:06:05,535 --> 00:06:11,578
Chanf, Švýcarsko
1. øíjen 1996

56
00:06:05,530 --> 00:06:09,904
V tomto dokumentu budeme nabízet nevysvìtlitelné pøípady z celého svìta.

57
00:06:10,181 --> 00:06:16,794
Vyšetøovat 50 let oficiálního zastírání a zamítání
a dát v úvahu možné dùvody pro tato utajení.

58
00:06:17,681 --> 00:06:20,812
Budeme rozebírat vìdecké teorie o
cestování mezi vnitøními soustavami.

59
00:06:21,260 --> 00:06:28,753
White Sands, Nové Mexiko, 1996

60
00:06:21,248 --> 00:06:29,517
A diskutovat o souèasném kroku oficiálního uzavøení pøípadu, který
byl primárnì oznaèen jako "nestojící za dalšÃ­ vážné vyšetøení".

61
00:06:37,329 --> 00:06:41,009
FÉNIX

62
00:06:41,010 --> 00:06:45,292
Pøípad tzv. "Fénixových svìtel"
zaèal jednoho veèera v bøeznu 1997.

63
00:06:48,417 --> 00:06:51,176
Pozdní zprávy - sledujete NEWS15

64
00:06:48,200 --> 00:07:16,332
Originální vysílání - 14.3. 1997

65
00:06:52,341 --> 00:06:59,149
Patøí tyto svìtla navštìvníkùm z vesmíru? Stovky
lidí napøíè údolím si myslí, že to je jasná možnost.

66
00:06:59,579 --> 00:07:06,602
Dobrý veèer, zdraví Vás Bailey a já jsem Sewellsová, dìkujeme, že jste se k nám
pøidali. Dnes zaèínáme tìmito divnými stojícími svìtly, o kterých mluví celé mìsto...

67
00:07:07,225 --> 00:07:11,209
Jak bylo nahlášeno nìkolik UFO bylo vidìno pøímo z Fénixu.

68
00:07:11,419 --> 00:07:18,341
Nespoèet svìdkù bylo venku vyhlížejíc noèní
oblohu, aby krátce zahlédlo Halleyovu-Bobovu kometu.

69
00:07:19,239 --> 00:07:26,806
Pan Tanner je souèástí týmu vyšetøovatelù co dostali zhruba 800
hlášení od oèitých svìdkù souvisejících s pøípadem "Incident Fénix".

70
00:07:27,171 --> 00:07:34,849
Mezi 8:15 a 8:45 hodin jsme mìli obrovská plavidla
nízké výšky letící pøímo uprostøed údolím Fénixu,

71
00:07:34,850 --> 00:07:41,000
vedena formací prstence, které byly
èistì viditelné na vìtšÃ­ èásti státu.

72
00:07:27,100 --> 00:07:41,100
M.Tanner/vyšetøovatel UFO

73
00:07:41,111 --> 00:07:44,732
Proletìlo pøímo pøed námi, hned nad úrovní oèí.

74
00:07:44,656 --> 00:07:48,229
Animovaná simulace

75
00:07:45,756 --> 00:07:54,206
Odhadovaná velikost plavidla podle jeho nosu, když nás míjel, tam
kde bydlíme, až do konce levého køídla byla 1524 metrù.

76
00:07:55,637 --> 00:08:02,327
Pøiletìlo to napøíè oblohou a jak se to pohybovalo,
blokovalo to a zase propuštìlo hvìzdy. Mìlo to skuteèný tvar.

77
00:08:02,449 --> 00:08:10,987
Bylo tam vlastnì pìt svìtel, jedno vepøedu a dvì
na každé stranì, byl to rovnostranný trojúhelník.

78
00:08:11,230 --> 00:08:16,196
Tento objekt co jsme vidìli, bylo to jak když otevøete noviny a nemùžete zablokovat to co vidíte.

79
00:08:16,465 --> 00:08:22,669
Lidé øíkají, že možná vidìly dva B-2 bombardéry. Moje odpovìï je, že bychom mohli
pøistát se 40 bombardovacími letadly (B-2 Spirit, 07/1989, r.k. 52m) na køídlo toho plavidla.

80
00:08:22,801 --> 00:08:31,375
On øíkal: "nebudeš vìøit tomu co jsem vidìl", a já: "ano
budu, všechno to bylo celou noc ve zprávách", tohle plavidlo.

81
00:08:31,740 --> 00:08:37,938
Vysvìtlení bylo požadováno, rozpoutal se zámìr,
že to byly létající formace, zkontrolovali jsme

82
00:08:37,939 --> 00:08:44,524
místní letecké základny a tam nemìli oficiální
vyjádøení k tìmto divným jasným svìtlùm minulou noc...

83
00:08:48,866 --> 00:08:54,001
Øidiè kamionu p. Grainer jel jižnì po Ice17 k Lukovì letecké základnì.

84
00:08:55,398 --> 00:09:00,351
Byl svìdkem nìkolika stíhacích letounù,
hnající se pronásledovat dvì UFO pøímo nad ním.

85
00:09:02,000 --> 00:09:11,900
B.Greiner/Fénix, Arizóna

86
00:09:02,249 --> 00:09:11,302
Zastavil jsem svùj náklaïák na stranì podél západního
sila, který smìøuje k Lukovì letecké základnì,... byl támhle.

87
00:09:12,790 --> 00:09:14,543
Byl jsem zde nakládat.

88
00:09:17,453 --> 00:09:20,789
Byl tu naprostý klid, bylo ještì èasnì.

89
00:09:25,746 --> 00:09:32,148
Byl tu jeden hned nad základnou, a potom druhý ve
smìru na Wickenberg a tyhle vìci se jen vznášeli,

90
00:09:32,149 --> 00:09:39,388
takové obrovské koule, ale nevydávali žÃ¡dný zvuk,
nic, jen se tam tak vznášeli pøímo nad základnou.

91
00:09:59,595 --> 00:10:03,715
Animovaná simulace.

92
00:09:42,790 --> 00:09:48,361
Z nièeho nic jsem slyšel hodnì
rámusu vycházející ze základny.

93
00:09:48,362 --> 00:09:54,441
A slyšel jsem dvì stíhaèky vylétávající, mìli zapnutý pøídavný
hoøák, protože velký plamen vycházel zezadu (doèasnì zvyšuje tah).

94
00:09:58,046 --> 00:10:02,472
Vytrhla se kolem pøímo za mými
zády a vystøelila na ty vìci.

95
00:10:10,275 --> 00:10:17,300
Originální vysílání - 14.3. 1997

96
00:10:10,276 --> 00:10:17,000
Armáda øíká, že svìtla minulou noc byla svìtlice, ale
lidé co to vidìli øíkají, že to nemohla být svìtlice.

97
00:10:07,016 --> 00:10:10,275
Potom to zmizelo manévrem... pryè.

98
00:10:19,046 --> 00:10:26,502
V centrálním Fénixu, který je znám jako sluneèní oblast, Leyova
rodina pøišla èasnì ráno sledovat Halleyovu-Bobovu kometu,

99
00:10:26,913 --> 00:10:30,994
když byli svìdky hodnì velikého plavidla
letícího pøesnì nad jejich domem.

100
00:10:31,257 --> 00:10:34,595
Když plavidlo pøeletávalo, soustøedil sem se na svìtla.

101
00:10:35,529 --> 00:10:45,280
Špièka byla hned nad ulicí, rameno šlo podél a konec ramena
byl asi až k tamhlé té hoøe, bylo to 183 až 215 metrù daleko.

102
00:10:45,938 --> 00:10:48,794
S tìmito obrovskými svìtly uvnitø.

103
00:10:49,530 --> 00:11:02,950
H. Ley/Fénix, Arizóna

104
00:10:49,537 --> 00:11:02,912
Podíval jsem se dovnitø, bylo to jakoby vlnící se, když se podíváte v horký den nad ulicí
Fénixe, tak je to takové vlnící se, mlživé, a tak to vypadalo nahoøe uprostøed toho plavidla.

105
00:11:03,429 --> 00:11:07,990
A potom prostì odplaval, ani nevydal žÃ¡dný zvuk, ani hlásku.

106
00:11:07,991 --> 00:11:16,043
DalšÃ­ svìdeckou výpovìï poskytla matka a dcera Roadsovi,
které obì vidìli obøí plavidlo letící nad jejím autem.

107
00:11:16,043 --> 00:11:24,863
S. Roads/Tucson, Arizóna

108
00:11:16,044 --> 00:11:24,863
Byla to pistolovì kovová èerná barva, nebylo to lesklé,
neviditelné, spíš to byla nevýrazná modroèerná barva.

109
00:11:24,863 --> 00:11:29,600
E.Roads/Tucson, Arizóna

110
00:11:24,864 --> 00:11:29,451
Koukali jsme na to nìkolik minut, a bylo to poklidnì tiché.

111
00:11:31,113 --> 00:11:35,930
M. Fortsan vidìl to samé plavidlo na dvorku v Chandleru, ètvr Fénixe (jižnìji).

112
00:11:35,800 --> 00:12:01,250
M. Fortsan/Chandler, Arizóna

113
00:11:35,931 --> 00:11:44,833
Když se podíváte na sever mìsta Fénix, svìtla mìsta Fénixu a
jejich ètvrtì Tempa, Mesa a všech tady vytvoøí obrovské pozadí

114
00:11:44,868 --> 00:11:49,343
a tohle byl èerný objekt pøicházející ze vzdálenosti tohoto
pozadí, nemáme ani tušení, kdo to vidìl, co to bylo za prostøedek.

115
00:11:49,906 --> 00:11:55,781
Vìdìli jsme, že to je nìco neobvyklého, protože to bylo
tak veliké, ve skuteènosti nesmírnì masivní je lepšÃ­ zpùsob

116
00:11:55,782 --> 00:12:01,247
jak to popsat, nemáme ani takové slovo v našem jazyku,
abychom popsali nìco tak velkého, bylo to obrovské.

117
00:12:02,776 --> 00:12:10,458
Kancléøka F.E.Barwood byla vyptávána reportérem, který si stìžoval
na nedostatek reakce od místní vlády ohlednì této události.

118
00:12:10,800 --> 00:12:36,000
F.E.Barwood(dùchod)/kancléøka, Fénix, Arizona

119
00:12:10,819 --> 00:12:17,941
Co ten reportér øek, bylo že kontaktoval všechny stupnì
vlády vèetnì guvernéra mìsta Fénix a nikdo s ním nemluvil.

120
00:12:17,976 --> 00:12:26,183
Že tento objekt se táhl ze severního Prescottu celou
vzdálenost dolù do Tucsonu, potom byl také vidìn ve Wickenburgu.

121
00:12:26,218 --> 00:12:35,733
A nikdo mu nedal žÃ¡dné odpovìdi, øekli mu, že o tom
nebudou vùbec mluvit, nebo že nebylo nic, nic se nestalo.

122
00:12:36,704 --> 00:12:41,816
Reagující na tlak od jeho volièù, guvernér
Symington svolal tiskovou kenferenci.

123
00:12:42,593 --> 00:12:51,465
Pøikážu aby probìhlo plné vyšetøování za pomoci DPS a dostaneme se
na kloub této vìci, zjistíme jestli to bylo UFO...

124
00:12:42,000 --> 00:12:51,994
19. èerven, 1997 - ráno

125
00:12:54,524 --> 00:13:02,404
Pozdìji ten den guvernér Symington svolal neplánovanou
živou konferenci, aby oznámil, že objevil zdroj tìchto svìtel.

126
00:13:04,500 --> 00:13:16,471
19. èerven, 1997 - odpoledne

127
00:13:04,600 --> 00:13:11,900
Nyní se ptám dùstojníka Steina a jeho kolegy, aby eskortovali
obvinìného do místnosti, abychom se podívali na obvinìnou stranu.

128
00:13:12,485 --> 00:13:15,003
Tohle jenom chlapci ukazuje, že jste naprosto vážní.

129
00:13:16,472 --> 00:13:21,537
Myslím si, že se každý tomu moc
smál, pøipadlo mi to nechutné.

130
00:13:16,471 --> 00:13:32,807
G.Greiner/Fénix, Arizóna

131
00:13:21,572 --> 00:13:28,650
Oni prostì pøešli všechno to co ti lidé vidìli
a øekli, jako kdybychom byli všichni vyšinutí.

132
00:13:28,651 --> 00:13:32,807
Mysela jsem si, že to není øádný
pøístup pro nìkoho v jeho postavení.

133
00:13:32,808 --> 00:13:42,642
Nikdo z místních úøadù, federálù, armády nechtìl o tom mluvit,
nechtìli vyslechnout svìdky, øekli, že se to nestalo, že je to nezajímá.

134
00:13:42,643 --> 00:13:55,371
Byla tam jedna kancléøka F.B.Barwood, ta jediná mluvila a øekla proè to nevyšetøíme a
potom když pøišli primárky tak ztratila a tisk, média a všichni ostatní ji pomlouvali.

135
00:13:55,642 --> 00:14:02,396
Proè se všichni tak bojí, a jediná vìc
co mì napadá je, že se bojí své kariéry.

136
00:14:02,431 --> 00:14:10,789
Což me vede k tvrzení co je víc dùležitìjšÃ­, jestli prodat práci,
hádám, že u nich je to práce a ta druhá vìc je faktor opovržení.

137
00:14:12,868 --> 00:14:17,596
Zahrnutí spojenecké armády do subjektu
UFO se datuje zpátky do 2. svìtové války.

138
00:14:17,597 --> 00:14:27,073
Zaèalo to pozorováním pilotù leteckých sil mystériózních pronikavých
koulí tzv. "foofighters", které míjeli letadla bìhem misí.

139
00:14:27,108 --> 00:14:29,521
Jejich let se nepodobal nièemu našemu.

140
00:14:29,912 --> 00:14:36,157
To zvláštní chování zahrnující obì vznášení se a pohybovat se extrémì
vysokou rychlostí, dìlat pravoúhlé zatáèky ve velkých rychlostech,

141
00:14:36,192 --> 00:14:42,255
jít pøímo nahoru, pøímo dolù a to všechno bez jakéhokoliv
zvuku, bez viditelného extra výkonu, bez ocasu, bez køídel.

142
00:14:42,256 --> 00:14:46,619
My jednoduše jsme nebyli schopni tohle dìlat pøed 50. lety.

143
00:14:27,074 --> 00:14:46,619
S.T.Friedman/nukleární fyzik, UFO vyšetøovatel

144
00:14:46,620 --> 00:14:55,125
V létì 1947 bylo zpatøeno velký poèet UFO od místních autorit, pilotù aerolinek a civilistù celosvìtovì.

145
00:14:55,290 --> 00:14:59,690
Od èervence mìli tyto pozorování pozornost jako hlavní
zprávy novinových èlánkù napøíè celými Spojenými státy,

146
00:14:59,691 --> 00:15:07,412
kulminovány událostí 9. èervencem 1947, což vedlo k objevení
havarovaného disku na ranèi blízko Roswellu, Nové Mexiko.

147
00:15:07,426 --> 00:15:13,212
Spojenecká armáda vyšetøuje "letící disk" Washington, 8. èervenec:
Po prohlášení armády z Roswellu, Nové Mexiko, že objekt podobný
letícímu disku se tam našel, velitel 8. letecké síly zde øekl, že dnešní noc
bude objekt poslán do výzkumného centra ve Wright Fieldu, Ohio na prozkoumání.

148
00:15:10,164 --> 00:15:12,194
Armáda rychle zareagovala.

149
00:15:13,213 --> 00:15:17,772
Poslali agenty do celé oblasti tady,
aby získali informace o Roswellu.

150
00:15:17,807 --> 00:15:21,676
A ještì jsme stáli vzadu jak hlupáci
a øíkali že to je meteorologický balón.

151
00:15:23,081 --> 00:15:29,784
50. let po tomto incidentu plukovník F.J. Corso
formální èlen bezpeènostního výboru vyjasnil,

152
00:15:29,785 --> 00:15:36,251
že tento meteorologický balón nad Roswellem byl
jen zástìrka pro havárii mimozemského plavidla.

153
00:15:37,379 --> 00:15:46,252
Mìli jsme zástìrku chránící naši vlastní
událost, jinak by znièili naši organizaci.

154
00:15:47,234 --> 00:15:56,708
Všechno bylo diskrétní, nechávali jsme si to pro sebe. Jenom nìkteøí lidé
o tom vìdìli a pøedávali si informace pouze mezi sebou bez pùsobení tisku.

155
00:15:57,771 --> 00:16:06,219
Všechna tato oficiální tvrzení prohlašují, že UFO neexistuje,
toto tajné memorandum napsané generálem ... obhajuje druhou stranu.

156
00:16:05,219 --> 00:16:10,027
Souhlas vyjádøení velitelem vzdušných materiálù byl tento:

157
00:16:10,062 --> 00:16:15,624
hlášený fenomén bylo nìco skuteèného
a nikoliv visionáøského a fiktivního.

158
00:16:15,659 --> 00:16:27,247
Memoár pokraèuje: jsou tu objekty pøibližnì asi tvaru disku,
co se zdájí být asi tak velké, jako když èlovìk vyrábí letadla.

159
00:16:29,979 --> 00:16:37,269
V této zmatené situaci a úsilí pøeorganizovat spojeneckou armádu
prezident Truman (45-53) podepsal národní bezpeènostní akt.

160
00:16:37,827 --> 00:16:47,954
Tento akt postavil soustavu moderní národní americké infrastruktury.
Na druhou stranu akt založil národní bezpeènostní koncil a C.I.A.

161
00:16:49,783 --> 00:16:53,903
Národní bezpeènostní akt v roce
1947 umožnil stvoøení státu ve státì.

162
00:16:55,070 --> 00:17:07,617
UFO a Národní bezpeènostní stát od R.M.Dolana zjitil, že národní bezpeènostní akt
vytvoøil inteligentní infrastrukturu schopnou udržet tajnosti na vysoké úrovni.

163
00:17:08,434 --> 00:17:15,521
Jsou to muži nesmírné moci a nesmírného bohatství a schopnosti
nesmírné mlèenlivosti a nesmírného mìøítka možnoti akce.

164
00:17:16,126 --> 00:17:22,484
Úroveò tajnosti pøiøazena záležitosti UFO
vyplynul v tomto nejvyššÃ­m utajovaném memorandu.

165
00:17:23,200 --> 00:17:30,713
Byl napsán v roce 1950 inženýrem elektroniky W.Smithem
vysoce postaveným funkcionáøem a kanadským oddìlením pøepravy.

166
00:17:33,358 --> 00:17:40,583
Po setkání nejlepšÃ­ch vládních vìdcù a zamìstnancù
pentagonu W.Smith byl informován, že letající disky existují.

167
00:17:40,584 --> 00:17:49,391
A nejdùležitejšÃ­ tato záležitost je nejvýše ohodnocený a utajovaný
subjekt ve vládì Spojených státù, ještì výše než atomová bomba.

168
00:17:55,122 --> 00:18:04,684
Z mého hlediska si myslím, že se bojí, že by spanikaøili veøejnost, kdyby se vìdìlo,
že nìkdo má prostøedek, který je schopný tohoto výkonu, hned po druhé svìtové válce.

169
00:17:54,500 --> 00:18:04,735
Plukovník, G.Copper (dùchod)/kosmonaut Mercury 7

170
00:18:04,739 --> 00:18:14,848
V nejasnou noc únor 1959 poruèík G.Bethune kontroloval
spojenecké námoøní letadlo na trase z Islandu do Ameriky.

171
00:18:14,849 --> 00:18:20,494
Let byl bìžný než spatøil zvláštní skupinu svìtel pod jeho letadlem.

172
00:18:20,494 --> 00:18:38,800
Poruèík, G.Bethune (dùchod)/velící pilot, US NAVY

173
00:18:20,495 --> 00:18:26,921
Byli jsme ve výšce 3048 metrù ve vduchu, asi tak 24 km
daleko, když to k nám pøiletìlo... asi takhle rychle.

174
00:18:26,922 --> 00:18:34,518
A jelikož jsem vypnul autopilota, dát nos dolù,
abychom mohli jít pod tu vìc a nekolidovat s ní.

175
00:18:34,519 --> 00:18:38,599
A když sem to udìlal byl pøede mnou, tak
že sem nevidìl nic jiného venku z kokpitu.

176
00:18:38,907 --> 00:18:43,064
Bethuneùv náèrtek setkání s UFO

177
00:18:39,349 --> 00:18:42,655
Mohli bychom øíci, že to bylo monstrum kolem 91 metrù v prùmìru.

178
00:18:43,895 --> 00:18:46,941
Jak se vynoøoval do našeho letu nebylo nic vidìt dole.

179
00:18:52,094 --> 00:18:58,442
Ukazuje rùzné etapy pozorování

180
00:18:47,673 --> 00:18:55,915
Podle poruèíka Bethuna objekt zùstal v této pozici
asi minutu, pak zrychlil prudce a zmizel za horizontem.

181
00:19:00,777 --> 00:19:06,484
Po pøistání na základnì ... struènì informoval a
byl vyslýchán nìkolika dùstojníky výzvìdné služby.

182
00:19:06,485 --> 00:19:09,807
Došli k závìru, že o této události nemá nikdy mluvit.

183
00:19:10,553 --> 00:19:19,154
Nìco takovéto pøijmete jednoduše protože jste v armádì a
vaše práce je bránit zemi a cokoliv vám øeknou to udìláte.

184
00:19:20,300 --> 00:19:30,244
Identita skupiny odpovìdná za tajnosti kolem UFO byla vyjasnìna poruèíku
Bethunovi o nìkolik mìsícù pozdìji pøi rozhovoru dùstojníkù tajné zprávy.

185
00:19:31,448 --> 00:19:40,241
Øíkal jsem si co se stalo s tou zprávou kam zmizela.
Øekli mi, že šla do NAVY tajné zprávy - vrchní velitelství.

186
00:19:40,681 --> 00:19:50,159
Pak šla do komise tajné služby a pak samozøejmì pozdìji jsem se dozvìdìl, že to
byla M.A.J.I.C, což je majoritní úøad pro spojení tajné služby (nìco na ten zpùsob).

187
00:19:50,160 --> 00:19:58,445
Øíkali, že to je malá organizace, a že rozhoduje o tom, jestli událost
ohrožuje národní bezpeènost, pokud ano, tak pravdìbodobnì nejde nikam jinam.

188
00:20:07,123 --> 00:20:13,219
Jeden z hlavních argumentù využÃ­vající popøení možnosti
mezihvìzdného cestování, je otázkou vzdálenosti.

189
00:20:17,634 --> 00:20:22,170
NejbližšÃ­ hvìzda Alpha Centauri je 4,2 svìtelných rokù vzdálena.

190
00:20:22,171 --> 00:20:28,701
Jestliže kosmonaut cestuje do takové vzdálenosti rychlostí
jakou letìl k mìsíci, trvalo by to zhruba 100 000 let.

191
00:20:30,604 --> 00:20:35,327
Jiná pøekážka na mezihvìzdném cestování by byla ve spotøebì paliva.

192
00:20:35,729 --> 00:20:53,800
Doktor. B.Haisch/astrofyzik

193
00:20:35,730 --> 00:20:41,939
Když øídíme auto, množství paliva napájené z nádrže
je velmi malá, jen nìkolik procent váhy automobilu.

194
00:20:42,453 --> 00:20:46,999
Kdyby jsme chtìli nést palivové nádrže k raketové lodi
na velké vzdálenosti pro pohon jenom v našem sluneènímm

195
00:20:47,086 --> 00:20:53,538
systému, tak velice brzy zjistíte, že nesete hnací palivo
hnané dalšÃ­m palivem. Tento problém pokraèuje do nekoneèna.

196
00:20:53,838 --> 00:21:13,600
Dr. S.Howe/expert na pohon, laboratoøe Los Alamos

197
00:20:53,839 --> 00:20:58,417
Chceme jít do pohonného systému,
který má velkou rychlost vyfukování.

198
00:20:58,613 --> 00:21:07,693
Chemické reakce, neboli exploze v chemické raketì jsou
limitovány a tento limit je skoro ten na motoru raketoplánu.

199
00:21:07,694 --> 00:21:13,397
Nemùžete jít už dále dosti dobøe a proto
musíme nalézt jinou cestu zdroje pohonu.

200
00:21:13,601 --> 00:21:18,021
Animace prototypu plavidla NASA

201
00:21:20,926 --> 00:21:31,622
I kdybychom dovedli vyrobit radikálnìjšÃ­ formu pohonu, schopnou dosáhnout svìtelné rychlosti,
Einsteinova teorie relativity nám øíká, že bychom èelili jinému obrovskému problému.

202
00:21:31,839 --> 00:21:39,461
Je tady jiný zákon relativity, který nám øíká, že èím blíže chete nìco
zrychlit jako raketu k rychlosti svìtla, tím více objemné se to stává.

203
00:21:39,462 --> 00:21:44,847
Takže se to stává nekoneènì objemné v rychlosti
svìtla, což èinní nemožné se tam dostat.

204
00:21:48,474 --> 00:21:59,122
Fyzik, profesor, ... a autor národního bestselleru Elegantní vesmír,
dr. Brian Greene zkoumal relativitu a kvantovou fyziku nìkolik dekád.

205
00:21:59,123 --> 00:22:03,503
Dr. Greene pøinesl nový problém s cestováním rychlostí svìtla.

206
00:22:03,503 --> 00:22:30,355
Dr. B.Greene/profesor fyzik, kolumbijská univerzita

207
00:22:03,504 --> 00:22:10,669
Jestliže kosmonaut jednou poletí na Mìsíc a dále
lodí co poletí neustálou skoro rychlostí svìtla,

208
00:22:10,670 --> 00:22:16,701
potom když se vrátí zpátky na Zem, tak nám
relativita skuteènì øíká, že dojde k infra tøesku,

209
00:22:16,702 --> 00:22:27,104
protože si myslí, že uplyne nìkolik mìsícù. Vrátí se na Zem
a vidí že uplynuly roky a roky, stovky, možná tisíce let.

210
00:22:27,105 --> 00:22:30,355
Tohle není sci-fi, tohle je vìdecký fakt.

211
00:22:30,356 --> 00:22:36,354
Takže ten nápad cestování mezi sluneèními
systémy ve vesmíru, já nevìøím, že je možný.

212
00:22:36,355 --> 00:22:41,150
Museli bychom se odkazovat na bránové skoky
z Babylonu 5, nebo warpové dráhy ze Startreku.

213
00:22:41,151 --> 00:22:45,389
A samozøejmì nikdo neví co se mùže vynalézt za 100 let.

214
00:22:43,713 --> 00:22:48,418
Animovaný prototyp lodì, z laskavosti NASA

215
00:22:49,253 --> 00:22:53,363
Aèkoliv pøítomnost mezihvìzdného cestování mùže pøipadat jako sci-fi,

216
00:22:53,364 --> 00:22:59,832
roustoucí poèet vìdcù zkoumající radikální
nové teorie, které mohou obejít tyto pøekážky.

217
00:23:02,627 --> 00:23:10,742
Na zaèátek k objevování teoretické fyziky, možná náš celý vesmír
je jen podmnožinou mnohem vìtšÃ­ho nìkolika dimensionálního vesmíru.

218
00:23:10,743 --> 00:23:17,432
kterým se zabývá moderní superstrenght a unbrain teorie, a v
kontextu tìchto teorií jsou nové možnosti, nìco jako když øeknete:

219
00:23:17,433 --> 00:23:23,830
vystup ven z èasového prostoru, pøesuò se nìkam jinam a
vra se zpátky do našeho vesmíru na nìjaká vzdálená místa.

220
00:23:23,865 --> 00:23:30,103
Einstein nás uèí, že vymyšlený prostor mùže
reagovat na své okolí, mùže se deformovat a køivit

221
00:23:30,104 --> 00:23:37,313
a jako fakt rovnice hlavní relativity nám
umožní vykonstruovanému prostoru se znaènì ohnout

222
00:23:38,331 --> 00:23:46,319
Tak dlouho, jak rozdìlujete množství energie správnou
cestou, mùžete ohýbat prostor znaènì významnì.

223
00:23:46,320 --> 00:23:51,878
Takže v principu je to možné, když chcete
jít z jednoho konce vesmíru na druhý,

224
00:23:51,879 --> 00:23:58,302
nemusíte cestovat celou cestu podél smýšleného
prostoru, mùžete ohnout smýšlený prostor,

225
00:23:58,303 --> 00:24:03,831
a potom cestovat odtud, sem...
velice krátce, zkratkou, èerví dírou.

226
00:24:14,040 --> 00:24:22,358
Pokraèující výzkum možností mezihvìzdného cestování je souèasnì
provádìno NASA týmem na pohony, pod vedoucím M.G.Millis.

227
00:24:22,358 --> 00:24:40,887
M.G.Millis/vedoucí projektu, NASA

228
00:24:22,359 --> 00:24:29,676
To co se snažÃ­me udìlat, je po malých krùècích dospìt ke
kritickému, zlomovému obsahu nìkterých vìcí, které chceme nalézt.

229
00:24:29,677 --> 00:24:37,307
Pohonný prostøedek bez pohonu, hospodárný pøi
procesu, záležitost rychlejšÃ­ho cestování a dalšÃ­ vìci.

230
00:24:37,308 --> 00:24:40,887
Tyto malé kroky nám ukážou cestu.

231
00:24:42,408 --> 00:24:48,778
Animace prototypu plavidla, NASA

232
00:24:48,800 --> 00:25:03,864
M.Lindemann/výzkumý novináø

233
00:24:48,813 --> 00:24:51,787
Dnes máme vìdce pracující pro NASA, spojenecké letecké síly, britský
letecký prostor pracující pro jiné formy agentur, o kterých ani nevíme.

234
00:24:51,788 --> 00:24:55,835
Že náš zámìr a objevení je, jak dìlat hvìzdné cestování?

235
00:24:55,836 --> 00:25:03,864
Už jsou rozhodnuti, že to jde udìlat teoreticky,
nyní vzniká otázka jaký je trik?, pojïme ho nalézt.

236
00:25:03,865 --> 00:25:13,545
Jestliže se podíváte co pøed 50 lety vìdìli vìdci tehdy a
co mùžeme dìlat dnes, kdo ví co budeme dìlat v budoucnosti.

237
00:25:13,546 --> 00:25:16,887
Takže já mám vlastní optimismus týkající se pokroku,

238
00:25:16,888 --> 00:25:24,347
a myslím si co se zdá být nepøedstavitelné
dnes, bude možné být v budoucnu.

239
00:25:24,382 --> 00:25:28,182
Kde je ten bod pøedstavivosti tìchto vìcí,
klazení tìchto technologických otázek,

240
00:25:28,183 --> 00:25:36,235
Jasnì - otevøete dveøe aspoò možnostem,
které jiní již dávno objevily.

241
00:25:39,584 --> 00:25:50,563
mínus 15 sekund a zaèínám odpoèítávat, 9,8,7,6,5,4,3,2 a tady je.

242
00:25:53,603 --> 00:25:59,056
V roce 1965 G. Cooper byl posledním americkým
kosmonautem, který letìl do vesmíru sám.

243
00:26:05,228 --> 00:26:07,843
Obíhal kolem planety 22 krát.

244
00:26:29,868 --> 00:26:37,003
O deset let døíve na Edvardsonovì letecké základnì byl Copper
svìdkem události, která vyplynula na povrch až po 15 letech.

245
00:26:37,004 --> 00:26:44,250
Dohlížel na filmování pøesných pøistání letadel F-86 Sabre.

246
00:26:48,189 --> 00:26:53,125
Animovaná simulace

247
00:26:49,119 --> 00:26:53,125
Náhle talíø jako plavidlo proletìlo pøesnì nad základnou.

248
00:26:53,126 --> 00:26:57,881
3 ovládaná pøistávací vybavení se otevøela
a objekt pøistál na vyschlém jezeru.

249
00:26:57,882 --> 00:27:14,999
Plukovník G.Cooper(dùchod)/kosmonaut Mercury 7

250
00:26:57,916 --> 00:27:02,800
Vypadalo to, jako tvar letajícího talíøe z kovu.

251
00:27:02,801 --> 00:27:14,629
Potom jsem vzal kameru a bìžel kupøedu k nìmu, on vzletìl, vrátil
zpìt pøistávací vybavení a vystoupal velikou rychlostí a zmizel.

252
00:27:15,583 --> 00:27:18,592
G.Cooper dal vyvolat filmovou nahrávku divného objektu.

253
00:27:21,044 --> 00:27:25,665
V tento èas kdy se vracel od zpracování, prošel své nadøízené nahlásit incident.

254
00:27:24,665 --> 00:27:32,773
Když ke mnì dorazil zhotovitel filmu,
aby položil na stùl dodací pouzdra,

255
00:27:32,808 --> 00:27:42,359
tak v tu dobu už byl v mé kanceláøi doruèovatel a mìli sjednané
letadlo, které letìlo zpátky do Washingtonu s tímto filmem.

256
00:27:45,011 --> 00:27:46,098
Díval jste se na ten film?

257
00:27:46,099 --> 00:27:53,822
Nemìl jsem èas si ho pustit, tak jsem ho zvedl pøed
okno a podíval se na nìj, bylo to... bylo to tam.

258
00:27:53,823 --> 00:27:59,992
Potom co vyvolaný film byl poslán do Washingtonu,
už ho nikdo nevidìl ani neslyšel znovu.

259
00:28:00,098 --> 00:28:02,807
Byl jste s nìkým v kontaktu ohlednì toho, probral jste to s nìkým?

260
00:28:02,842 --> 00:28:10,843
Jak sem mohl být v kontaktu s nìkým ohlednì toho, není
žÃ¡dná možnost ve vládì nebo armádì držet nìco co je tajné.

261
00:28:10,844 --> 00:28:13,554
Ledaže by jste byl pøímo zahrnut v tom a já jsem nebyl.

262
00:28:14,812 --> 00:28:24,000
Doktor E.Mitchell/kosmonaut Apollo 14

263
00:28:14,813 --> 00:28:19,769
Odešel jsem do vesmíru, abych se nìco nauèil o
svìtu ve kterém žijeme, získat nové pohledy dovnitø,

264
00:28:19,770 --> 00:28:23,862
jít za hranice rozmezí, naši známé existence.

265
00:28:26,474 --> 00:28:37,446
Kosmonaut z Apolla 14 a šestý muž na Mìsíci Dr. E.Mitchell vypráví ve své
knize Cesta prùzkumníka, že nikdy nemìl zkušenost s UFO pøímo z první ruky.

266
00:28:37,592 --> 00:28:48,536
Avšak mìl setkání s akreditovanými pofesionály ze dvou vlád, kteøí pøiznali,
že mìli svoje zkušenosti s blízkým setkáním pøi jejich oficiálních povinnostech.

267
00:28:48,537 --> 00:28:58,944
Jediní lidé, které znám co tvrdí, že byli v té pozici, jsou
bývalí lidé z tajné zprávy, armády, vlády a nìkteøí dodavatelé.

268
00:28:58,945 --> 00:29:05,885
Jejichž oficiálními povinnostmi bylo vyšetøovat v døívìjšÃ­ch èasech tyto osoby.

269
00:29:05,886 --> 00:29:17,974
Tito lidé byli v tom èase pod velkým omezením a mìli vysoké
bezpeènostní opatøení, aby o tom nemohli vykládat veøejnosti.

270
00:29:17,975 --> 00:29:23,000
1. poruèík R.Jacobs/optický foto institut, USAF

271
00:29:17,996 --> 00:29:21,850
To co jsme tam vyfotografovali, mì ovlivnilo na celý život.

272
00:29:21,851 --> 00:29:31,092
V roce 1964 bývalý poruèík leteckých sil R.Jacobs byl ve 13-61
fotografické jednotce ve Vandenbergské letecké základnì v Kalifornii.

273
00:29:31,093 --> 00:29:38,116
Byl velitelem foto-optické instrumentáže z
200 km vzdáleného místa sledování v Big Sir.

274
00:29:41,090 --> 00:29:45,685
Jeho mise byla nafilmovat raketu atlas ve všech 3. fázích letu.

275
00:29:45,686 --> 00:29:53,641
Tato konkrétní mise se zamìøením na výrobu
anti rakety-rakety ve vrcholící studené válce.

276
00:29:53,642 --> 00:29:58,518
Všechny kamery toèily když slyšeli "odlet"
pøes rádio z Vandenbergské základny.

277
00:29:58,519 --> 00:30:04,216
5,4,3,2,1

278
00:30:10,416 --> 00:30:17,113
Dívali jsme se dolù na jih, na jihozápad a
raketa se vyvalila z mrakù, bylo to prostì krásné.

279
00:30:17,114 --> 00:30:27,650
A naši hoši ji sledovali na M45 s 480 cm dlouhou èoèkou na ní, byli
jsme si jisti, že vidíme všechny 3. fáze letu, jak vyhoøí a padá dolù.

280
00:30:27,685 --> 00:30:33,218
A potom samozøejmì pouhým okem jsme
se soutøedìnì dívali jak opouští atmosféru.

281
00:30:33,678 --> 00:30:43,534
Tak jsme jim to ukázali, zabalili film z teleskopu,
a to byl náš první velký úkol, zvládli jsme ho.

282
00:30:43,535 --> 00:30:48,967
Poruèík R.Jacobs vzal nádobu s filmem dolù
do Vandenbergu, aby se vyvolal ještì tu noc.

283
00:30:48,968 --> 00:30:59,417
Následující ráno bylo R.Jacobsnovi pøikázáno, aby šel hned
za majorem Mansonem služebnì nejvyššÃ­m dùstojníkem velení.

284
00:30:59,538 --> 00:31:03,933
Vešel jsem do jeho kanceláøe a tam byla obrazovka a 16 mm projektor nachystán,

285
00:31:03,934 --> 00:31:15,349
byl tam gauè a major mi øekl posaïte se, pak tam byli "dva chlapy" - tak
jsme je nazývali v šedých civilních oblecích, což bylo dost neobvyklé.

286
00:31:15,350 --> 00:31:27,785
A major øekl sleduj tohle a zapnul filmový projektor a já sledoval
obrazovku, kde byl ten start, který jsme natoèili den pøedtím.

287
00:31:27,786 --> 00:31:40,744
Je tam raketa atlas, zabraná v rámeèku, mùžeme vidìt celou 3. fázi letu, což
byl nos 2 raket soustøedící se doprostøed, jedna uprostøed vyplòující rámec.

288
00:31:40,745 --> 00:31:45,631
Ze vzdálenosti nìco kolem 260 km, to byla dost vzrušující optika.

289
00:31:45,632 --> 00:31:50,618
A potom na teleskopu mùžeme vidìt hlavici, falešnou hlavici.

290
00:31:50,619 --> 00:31:59,815
Podle R.Jacobse v této fázi raketa letìla rychlostí kolem 17700
- 22530 km/hod, když plavidlo ve tvaru disku vstoupilo do zábìru.

291
00:31:59,816 --> 00:32:05,554
Vletìlo to do zábìru nìjak takhle..., potom
to vystøelilo paprsek svìtla na hlavici.

292
00:32:03,536 --> 00:32:06,368
Animovaná simulace

293
00:32:06,403 --> 00:32:09,803
A všechno tohle se stalo pøi letu
nìkolik tisíc kilometrù za hodinu.

294
00:32:09,804 --> 00:32:16,096
Takže ta vìc vystøelila paprsek svìtla na hlavici, trefila ji, vystøelila
jiný paprsek svìtla a odletìla pryè tou cestou, kterou pøiletìla.

295
00:32:13,809 --> 00:32:17,097
Animovaná simulace

296
00:32:16,834 --> 00:32:20,124
A ta hlavice se zøítila ven z vesmíru.

297
00:32:20,125 --> 00:32:27,896
Rozsvítilo se svìtlo a major se otoèil, podíval se
na mì a øekl "nebyli jste hoši tam nahoøe ožralí?"

298
00:32:28,735 --> 00:32:33,309
A já øek ne pane, a on co to bylo?

299
00:32:33,310 --> 00:32:38,021
A já øek vypadá to, že tu máme UFO.

300
00:32:40,793 --> 00:32:45,913
Skoro o dvì dekády pozdìji nìkolik napsaných
dopisù majorem Mansonem byly získány.

301
00:32:46,199 --> 00:32:52,150
V jednom dopise k datumu 8. bøezen 1993,
major Manson rozvádí R.Jacobsonùv pøíbìh.

302
00:32:52,151 --> 00:32:59,305
Ve filmu byla domnìnka toho èasu mimozemská. Detaily by byly naèrtnuté a z pamìti,

303
00:32:59,306 --> 00:33:04,032
tvar byl klasický disk, støed se zdál být jako vyvýšená bublina.

304
00:33:05,820 --> 00:33:16,823
Major Manson mi øekl, po nìjaké diskuzi
k tomu "nesmíš o tom už nikdy mluvit"

305
00:33:17,494 --> 00:33:20,116
Pro tvùj zájem se tohle nikdy nestalo.

306
00:33:22,343 --> 00:33:26,624
V jiném dopise major Manson popsal, jak dva agenti vzali nahrávku.

307
00:33:26,625 --> 00:33:35,356
Nezapsali se pod všechny nahrávky, ale vzali jen tu èást,
zaznamenávající støetnutí a vrátily zbytek filmu jako kompletní balení.

308
00:33:35,357 --> 00:33:43,191
Jeden agent prohlásill, když mi podával film, "to vás dostává
ven z nesnází, ale ne z žÃ¡dného prozrazení tajemství - pochopeno?"

309
00:33:43,192 --> 00:33:46,266
Pøirozenì, moje odpovìï byla "Ano Pane".

310
00:33:47,175 --> 00:33:55,434
Major Manson to už nikdy nespatøil, a co se mì týèe, nikdo jiný to už
nevidìl, urèitì ne Vandenberg, jsem si jistý, že to pøemístili nìkam jinam.

311
00:33:58,377 --> 00:34:04,004
Jiný pøípad zahrnující nukleární hlavici se stal o
3 roky pozdìji v Malmstrom letecké základnì, Montana.

312
00:34:04,263 --> 00:34:07,073
Tato plocha je nejvìtšÃ­m raketovým terénem na svìtì.

313
00:34:09,000 --> 00:34:15,400
Poruèík,plukovník R.Salas/SAC vzletový kontrolór

314
00:34:09,756 --> 00:34:15,184
Øekli nám, abychom o tom
nemluvili, nemluvíme o tom s nikým.

315
00:34:15,451 --> 00:34:24,055
Jako strategický vzletový kontrolór R.Salas, je jako
jeden z mužÃ¹ zodpovìdný za doruèení jaderné hlavice.

316
00:34:24,056 --> 00:34:27,838
3,2,1, otoèit.

317
00:34:33,975 --> 00:34:38,217
Tyto rakety mìli být vypuštìny, jako
protiútok v pøípadì atomové války.

318
00:34:40,606 --> 00:34:50,646
7. bøezna 1967 R.Salas byl ve službì, když byl kontaktován jedním ze strážných,
tvrdící, že nad základnou je jeden z neidentifikovatelných létajících objektù.

319
00:34:52,531 --> 00:34:57,050
R.Salas naøídil strážným pozorovat objekt a
hlásit v pøípadì jakéhokoliv dalšÃ­ho vývoje.

320
00:34:57,228 --> 00:35:06,417
Zavolali zpátky bìhem nìkolika minut a byli
dost vystrašeni podle jejich hlasu a znepokojeni.

321
00:35:06,820 --> 00:35:10,726
Øekli, že to byl objekt vznášející se venku nad pøední bránou.

322
00:35:10,727 --> 00:35:16,559
Rudooranžový, ovální tvar objektu a jen, že tam visel tiše.

323
00:35:16,560 --> 00:35:22,950
Vzbudil jsem svého velitele a øek jsem mu o tìch dvou tel. hovorech.

324
00:35:22,985 --> 00:35:32,254
A jak sem mu øíkal o tìchto dvou hovorech, naše
rakety zašli do "NEJDE" podmínek, jedna po druhé.

325
00:35:34,040 --> 00:35:37,615
Ztratili jsme nejmíò 12 raket to ráno.

326
00:35:37,616 --> 00:35:43,011
Po rozhovoru s jeho velitelem R.Salase
znovu kontaktovala vrchní strana strážÃ­.

327
00:35:43,012 --> 00:35:51,647
Strážný øekl, že UFO zmizelo, podstatnì
velice rychle a že už tam dále není.

328
00:35:52,538 --> 00:36:01,377
Tyto rakety se ovládají individuálnì, takže
když se nìco stane s elektrickým systémem,

329
00:36:01,378 --> 00:36:08,468
øeknìme komunikaèním systémem u jedné rakety
v jednom zaøízení, tak to neovlivní ty ostatní.

330
00:36:10,863 --> 00:36:17,774
A k tomu ještì tyto rakety jsou oddìleny
kilometry, takže všechny tyto body ukazují na fakt,

331
00:36:17,775 --> 00:36:24,892
že nìjak ten objekt byl schopen vypnout tyto rakety.

332
00:36:24,927 --> 00:36:33,177
Pozdìji ten den R.Salasovi bylo pøikázáno jít do kanceláøe leteckých sil
speciálního vyšetøování, pro podání hlášení dvìma spojeneckým dùstojníkùm.

333
00:36:33,461 --> 00:36:40,765
Takže když jsem jim dal moje malé hlášení, první vìc co ten
dùstojník z inteligence udìlal, bylo, že se postavil a øekl:

334
00:36:40,766 --> 00:36:55,954
Musíte podepsat tyto dokumenty a neodhalit nic z toho nikomu a nikdy, mi podepsali, a to
bylo v podstatì vše, nikdo nemohl klást pøíliš mnoho otázek, byli jsme eskortováni ven.

335
00:36:56,386 --> 00:37:03,460
Nìkolik utajovaných dokumentù potvrzuje
R.Salasovo pozorování UFO v blízkosti Malmstrom.

336
00:37:04,363 --> 00:37:13,502
Tato pøedbìžná zpráva uvádí datum 24. bøezna 1967 a
prohlašuje, že mezi èasem 21:00 a 4:00 hod. místního èasu,

337
00:37:13,503 --> 00:37:21,185
bezpoèet hlášení bylo pøijato agenturou letecké
základny o pozorování UFO v oblasti Great Falls, Montana.

338
00:37:21,186 --> 00:37:34,396
Dále se uvádí, že hlášení o UFO pøistání v blízkosti Beltu, Montana, bylo
obdrženo z nìkolika zdrojù, zahrnující kanceláø šerifa venkova Cascade.

339
00:37:34,431 --> 00:37:39,657
Jiný formálnì oznaèený jako tajný dálnopis leteckých sil prohlašuje,

340
00:37:39,658 --> 00:37:47,770
fakt, že žÃ¡dný opodstatnìný dùvod pro ztrátu 10 raket
nemùže být nalezen, je pøíèina velkých obav pro toto ústøedí.

341
00:37:50,141 --> 00:37:58,519
V roce 1993 potom co R.Salas odchází do dùchodu, snažÃ­ se získat
pøístup k oficiálním dokumentùm leteckých sil tohoto incidentu.

342
00:37:58,554 --> 00:38:10,452
V dopise z oddìlení leteckých sil byl informován, žÃ¡dné hlášení UFO neohrozilo národní
bezpeènost a odkazuje se na informaèni list - fakta spojených leteckých sil, který tvrdí:

343
00:38:10,487 --> 00:38:19,263
ŽÃ¡dné UFO nahlášené, zkoumané a vyhodnocené leteckými silami,
nám nikdy nedalo žÃ¡dné indikace hrozby našÃ­ národní bezpeènosti.

344
00:38:19,264 --> 00:38:33,559
Jestliže skoro 12 nukleárních hlavic pøestane fungovat ve stejný èas, UFO je
pozorováno a tohle není považováno za národní bezpeènostní událost, potom nevím co je.

345
00:38:33,560 --> 00:38:39,837
Jestliže neidentifikovatelný letící objekt je schopný
vypnout jeden z našich nejsilnìjšÃ­ch systémù zbraní,

346
00:38:39,838 --> 00:38:45,323
potom pochopitelnì armáda nebude chtít odhalit
jakékoliv informace obsahující jejich zranitelnost.

347
00:38:45,324 --> 00:38:50,871
Toto potvrzuje dopis z oddìlení
leteckých sil, který prohlašuje:

348
00:38:52,456 --> 00:38:58,509
jak pokládat tuto záležistost - objekt blízký existence nebo
neexistující, je souèasnì a øádnì oznaèen jako pøíkaz výkonný.

349
00:38:58,510 --> 00:39:06,900
Výjma odhalení mandátu, pod aktem svobody informací, protože
by odkryl možnosti vyvolávání informací nebo jejich nedostatkù.

350
00:39:07,646 --> 00:39:13,355
Tento dopis byl odpovìdí na dotaz
elektromechanika, technika R.Reagana.

351
00:39:13,356 --> 00:39:21,326
V ten èas pan Reagan pracoval v Aerojetu, primární dodavatel
spojeneckých leteckých sil vyrábìjící DSP satelit.

352
00:39:21,327 --> 00:39:28,721
Zeptal se cizí technologické divize, jestli satelit
na kterém pracuje, by mohl zachytit a detekovat UFO.

353
00:39:29,560 --> 00:39:32,925
Možná že potøebujeme mimozemskou hrozbu...

354
00:39:32,926 --> 00:39:41,067
V 5 oddìlených pøíležitostech R.Reagan poukazoval na možnost hrozby
vetøelcù zvenku a na sjednocující efekt, který by se týkal nás všech.

355
00:39:41,068 --> 00:39:46,721
Jedna taková zmínka byla v záøí roku
1997 adresována všem Spojeným národùm.

356
00:39:46,722 --> 00:39:58,178
Zøídkakdy pøemýšlím jak rychle by naše odlišnosti
celosvìtovì zmizely, jestliže bychom èelili mimozemské hrozbì.

357
00:39:58,179 --> 00:40:04,271
A nyní se vás ptám, nejsou už síly vetøelcù mezi námi?

358
00:40:04,272 --> 00:40:13,522
Co by mohlo být více vetøelecké k tomuto? Všeobecná
touha našich lidí, než válka a hrozba války.

359
00:40:26,284 --> 00:40:29,926
Ne každá vláda odmítá existenci UFO.

360
00:40:29,927 --> 00:40:37,772
Od pádu komunismu v roce 1999 informace obklopující
tento subjekt se staly mnohem více dostupné v Rusku.

361
00:40:44,710 --> 00:40:48,966
Pavel Popoviè byl ruský døívìjšÃ­ kosmonaut.

362
00:40:49,001 --> 00:40:55,365
Pøidal se k hodnosti zvyšující ho se poètu
armádního personálu, kdo pøiznal UFO fenoménu.

363
00:40:55,366 --> 00:41:04,997
Major, generál Popoviè se snámi podìlil o pozorování,
když letìl domù z Washingtonu D.C. s delegací vìdcù.

364
00:41:04,998 --> 00:41:11,766
Z nìjakého dùvodu jsem byl donucen
podívat se ven z letadlového okénka.

365
00:41:11,767 --> 00:41:15,497
Podíval jsem se a nemohl jsem odtrhnou zrak.

366
00:41:15,498 --> 00:41:27,831
Vidìl jsem hned vedle nás, asi jeden a pùl kilometr
vzdálený, ve výšce asi 1000 metrù letící objekt.

367
00:41:27,832 --> 00:41:34,479
Jeho tvar byl rovnostranný trojúhelník,
byl bílý, bílý, hodnì svìtle bílý.

368
00:41:34,480 --> 00:41:44,431
Jsem pilot, bojový pilot, a znám mnoho druhù
typù letadel, nebylo to nic z toho co jsem vidìl.

369
00:41:44,432 --> 00:41:54,419
Pilot kontaktoval pozemní stanici, která nezachytila nic
na radaru, i když objekt byl vidìn všemi pasažÃ©ry letadla.

370
00:41:54,420 --> 00:42:04,801
A zrychlovalo to - i když jsme letìli pøibližnì 950 až 1000 km/hod.

371
00:42:04,802 --> 00:42:09,082
Letìl rychlostí kolem 1500 km/hod,

372
00:42:09,083 --> 00:42:22,159
protože nás míjel docela rychle, asi 30 nebo
40 sekund, pøedbìhl nás. A to je všechno.

373
00:42:22,160 --> 00:42:27,913
A žÃ¡dný akademik, nebo nìkdo nemohl øíct co ten objekt bylo.

374
00:42:27,914 --> 00:42:40,527
Jedeme se setkat se speciální sekcí "inteligence" centrální
vesmírné komunikace v Rusku majorem, generálem Vasilijem...

375
00:42:44,611 --> 00:42:49,611
Hned po vyjetí z Moskvy je Hvìzdné mìsto,
tohle je domov ruského vesmírného programu.

376
00:43:03,858 --> 00:43:07,144
Bìhem vesmírného závodu na pøelomu 50. a 60. let,

377
00:43:09,847 --> 00:43:13,885
rusové mìli také zkušenosti s pozorováním UFO.

378
00:43:26,880 --> 00:43:33,847
V hvìzdném mìstì jsme se setkali s generálem ..., který s námi hovoøil
o minulosti neidentifikovatelných létajících objektù nad Ruskem.

379
00:43:38,060 --> 00:43:41,761
Všichni, jednoznaènì mysleli, že to bylo nìco jiného.

380
00:43:41,762 --> 00:43:51,306
Amerièani mysleli, že to byli Rusové, Rusové mysleli
že Japonci, ale v hloubi systému mezi vzdìlanými lidmi,

381
00:43:51,307 --> 00:44:00,018
tam byla vzrùstající pøedstava - ne, ne
jenom rostoucí, byla to konkrétní pøedstava,

382
00:44:00,019 --> 00:44:07,421
že tam nìco jiného je, nìco s èím se
my Amerièani a Rusové musíme vypoøádat.

383
00:44:07,422 --> 00:44:14,247
Bìhem studené války s ruským svazem, U2- výzvìdné
letadlo bylo jedno z nejvýše utajovaných projektù.

384
00:44:14,248 --> 00:44:18,791
Na konci 50. let G.Cooper se podílel na jeho výzkumu a výrobì.

385
00:44:18,792 --> 00:44:27,352
Byl seznámen s jeho pøelomovými technologiemi, Cooper si byl
jistý, že plavidlo, které vidìl nebylo vyrobeno na téhle planetì.

386
00:44:27,691 --> 00:44:38,734
Plukovník G.Cooper(dùchod)/kosmonaut Mercury 7

387
00:44:27,692 --> 00:44:32,828
Vìdìl jsem, že jsme nemìli žÃ¡dná vozidla toho typu.

388
00:44:32,829 --> 00:44:38,734
A byl jsem si na 99% jistý, že ani rusové
nemìli toho èasu takový druh vozidla.

389
00:44:38,735 --> 00:44:45,304
Jsem si jist toho, že v letech devadesátých
a dvoutisícých, Rusko nemìlo tyto možnosti.

390
00:44:45,305 --> 00:44:53,980
Vùbec nemluvme o letech padesátých, nebyli
jsme na takové úrovni, to je zjevnì fantasie.

391
00:44:59,349 --> 00:45:04,475
V 70. letech ruská armáda zaèala
brát subjekt UFO velice vážnì.

392
00:45:04,476 --> 00:45:17,163
Tok informací dosáhl takové úrovnì kritického, že všimnout
si této informace, nebo radìji nevšimnout si jí, bylo nemožné.

393
00:45:17,164 --> 00:45:25,890
Od tohoto místa Sovìtský svaz pøidìlil znaènou
èást penìz budoucímu vyšetøování fenoménu UFO.

394
00:45:25,891 --> 00:45:44,686
A ten projekt byl kompletní, trvalo to tak 8 mìsícù, bylo
to potom co zaèali pøemýšlet, že tam skuteènì nìco je.

395
00:45:47,473 --> 00:45:52,540
Po pádu sovìtského svazu ... pøinesl novou éru otevøenosti.

396
00:45:52,541 --> 00:46:00,018
Cestovali jsme do Mineral Watter mìsta v blízkosti èeèenské hranice,
kde jsme se setkali se zástupcem ministra vnitra plukovníkem ...

397
00:46:00,019 --> 00:46:06,456
Podìlil se s námi o pozorování co zažil,
když letìl komerèním letadlem nad Ruskem.

398
00:46:06,457 --> 00:46:12,055
On spolu se 100 jinými pasažÃ©ry si všiml
z letadla koulovitého objektu venku.

399
00:46:12,056 --> 00:46:24,162
Tato koule se mohla okamžitì ztratit a znovu objevit,
stát na jednom místì a zdálo se, že doprovází letadlo.

400
00:46:24,163 --> 00:46:40,513
Toto trvalo okolo hodiny a bylo to jenom když jsme provádìli naše
koneèné pøistání na letištì, a pak jsme ztratili objekt z dohledu.

401
00:46:40,514 --> 00:46:47,451
Toto pozorování vedlo majora k rozsáhlému
vyšetøování incidentù napøíè Ruskem.

402
00:46:47,452 --> 00:46:56,869
Ve starém Sovìtském Svazu to byl zavøený pøípad, slyšeli
jste od nadšencù, ale nikde nebyli žÃ¡dné oficiální publikace.

403
00:46:56,870 --> 00:47:12,142
A tak kdo z toho co získal? Absolutnì nikdo. Otevøené dveøe,
otevøená studie o UFO v terénu nás mùže obdaøit všechny.

404
00:47:17,692 --> 00:47:21,414
225 km severnì od Londýna je Bentwaters, Anglie.

405
00:47:21,415 --> 00:47:31,899
V prosinci 1980 spojenecká letecká základna vyzbrojená nukleárními
zbranìmi byla hlášena místem vážných UFO støetnutí v délce 3 dnù.

406
00:47:31,841 --> 00:47:47,061
Originální nahrávka z terénu, poøízená
poruèíkem,plukovníkem Ch.Haltem, Bentwaters, Anglie:

407
00:47:31,901 --> 00:47:39,773
- není o tom pochybu, je tu nìjaké divné blikající èervené svìtlo pøed námi,
- ano je žluté,
- vidìl jsem v nìm žlutý tón také,
- divné...

408
00:47:39,774 --> 00:47:47,578
- zdá se, že pohnulo trošku tímto smìrem,
- ano, je svìtlejšÃ­ než bylo pøedtím,
- žlutá
- pøichází tímto smìrem, jde urèitì tímto smìrem.

409
00:47:47,579 --> 00:47:55,199
Reagující na možnost hlášení spadlého letadla, 3 muži na
hlídce byli vyslání do Bentwaterského lesa na vyšetøování.

410
00:47:55,200 --> 00:48:01,305
Amn. E.Cabansag byl jeden z pøítomných bezpeènostních dùstojníkù.

411
00:48:01,305 --> 00:48:16,886
Amn. E.Cabansag (dùchod)/US letecké síly

412
00:48:01,306 --> 00:48:08,448
Tu noc jsme mìli bezpeènost prvního stupnì, což
je mobilní bezpeènost pro základnu Woodbridge.

413
00:48:09,688 --> 00:48:16,886
A reagovali jsme na ... pozorování nìèeho na okraji letecké èáry.

414
00:48:16,887 --> 00:48:22,876
Jak 3. dùstojníci pøicházeli na okraj místa havárie,
bylo zøejmé, že to bylo nìco, na co nebyli pøipraveni.

415
00:48:22,877 --> 00:48:29,559
A ti dva se bavili: vidíš to?, vidíš to
co je támhle?, na okraji tìch stromù!

416
00:48:29,560 --> 00:48:37,632
A jak jsme se dostávali, blíž a blíž vidìl jsem to, podíval
jsem se nahoru a hýbalo se to, doprava-doleva, doprava-doleva.

417
00:48:35,763 --> 00:48:40,667
Animovaná simulace.

418
00:48:37,633 --> 00:48:41,730
A mìlo to modrobílé, žluté svìtlo.

419
00:48:51,592 --> 00:48:59,251
E.Cabansag byl poslán do základny, aby pomohl navázat rádiovou
komunikaci mezi tìmi dvìmi dùstojníky, kteøí šli dále vyšetøovat.

420
00:48:44,236 --> 00:48:50,715
Èím blíže jsme k tomu šli, tak jsme ztráceli
komunikaci s bezpeènostní komunikaèní centrálou.

421
00:48:59,252 --> 00:49:05,405
Co se stalo dále zachycuje tajný letecký memoár,
získaný pod záštitou akt svobody informací.

422
00:49:05,406 --> 00:49:13,202
Objekt ve tvaru trojúhelníku byl nalezen na zemi lesa,
mìlo to èervená svìtla nahoøe a øadu modrých svìtel zezdola.

423
00:49:13,203 --> 00:49:20,644
Letecký memoár pokraèuje: když ten hlídaè pøicházel
k objektu, promanévrovalo se to mezi stromy a zmizelo.

424
00:49:20,645 --> 00:49:25,511
Toto letecké memo byl sepsáno
zástupcem letecké základny Ch.Haltem.

425
00:49:25,512 --> 00:49:34,189
Pøišlo to z venku našÃ­ zemské atmosféry, pøistálo to
na letecké základnì, šli a stáli u toho, vyšetøili to,

426
00:49:34,190 --> 00:49:42,719
vyfotografovali to, druhý den udìlali testy ze zemì
tam, kde to se to nacházelo a našli stopy radioaktivity.

427
00:49:42,720 --> 00:50:03,190
Originální nahrávka z terénu, poøízená poruèíkem,
plukovníkem Ch.Haltem, Bentwaters, Anglie:

428
00:49:42,750 --> 00:49:49,593
- každý z tìchto stromù je poškozen - to co jsme
pøedpokládali, že je místo pøistání - všechny mají odìrky.

429
00:49:25,511 --> 00:49:42,719
Admirál šlechtic H.Norton/bývalý
øeditel štábu obrany, Velká Británie

430
00:49:49,594 --> 00:49:54,559
- máš pravdu s tìmi odìrkami. Nikdy jsem nevidìl strom co je er...
- tady je malá znaèka mízy

431
00:49:54,560 --> 00:50:03,218
- nikdy jsem nevidìl borovici, která byla poškozena, aby reagovala tak rychle
- máš láhev, aby jsi to do ní dal? - máš láhev na vzorky?
- ano, dej to... to je pro pùdu.

432
00:50:03,220 --> 00:50:16,000
N.Pope/bývalý UFO vyšetøovatel, MOD, UK

433
00:50:03,253 --> 00:50:08,468
Myslím si, že je to dobøe známé
to, že plukovník Halt a jeho tým

434
00:50:08,469 --> 00:50:21,246
si prohlédli místo pøistání velmi peèlivì, oboje poškození stromù i tøi
záøezy nalezené na zemi lesa, kde toto kovové plavidlo bylo vidìno pøistát.

435
00:50:16,465 --> 00:50:21,842
Aktuální místo pøistání.

436
00:50:22,704 --> 00:50:29,091
Takže zástupce letecké základny plukovník Ch. Halt a
nìkolik dalšÃ­ch dùstojníkù vyšetøovali okraj místa pøistání.

437
00:50:29,092 --> 00:50:36,397
Tato událost byla zachycena na
zapnutém náprsním kazetovém nahrávaèi.

438
00:50:36,398 --> 00:51:02,951
Originální nahrávka z terénu, poøízená
poruèíkem,plukovníkem Ch.Haltem, Bentwaters, Anglie:

439
00:50:36,888 --> 00:50:45,302
- nyní máme objekt kolem 10 stupòù pøímo jižnì. 10 stupòù mimo horizont...
- je tam jeden vlevo.
- a ten na severu se pohybuje, jeden se pohybuje smìrem od nás.

440
00:50:45,303 --> 00:50:56,753
- pohybuje se rychle ven.
- ten vpravo smìøuje také pryè.
- jo, oba smìøují na sever. Hej, tady ten pøichází z jihu, nyní pøichází smìrem k nám.

441
00:50:56,754 --> 00:51:03,664
- nyní pozorujeme nìco, co se zdá být paprsek pohybující se dolù na zem.
- to je neskuteèné.

442
00:51:04,256 --> 00:51:09,637
Animovaná simulace.

443
00:51:09,638 --> 00:51:15,750
Postoj spojeneckých leteckých sil
bylo, že došlo k pozorování na základnì.

444
00:51:15,751 --> 00:51:19,769
Svìdci byli jak vysoce postavení
dùstojníci, tak zákldní bezpeènostní policie.

445
00:51:19,770 --> 00:51:27,679
Avšak podle spojeneckých leteckých sil,
armádní personál zemìnil statický maják za UFO.