Registracija
Upoznavanje.net vam pomaže da se povežete sa drugim ljudima iz vašeg života.

evo teme za pitanja

LaSex,vrnucu se veceras da se prepiremo..tu je i svi ostali dobrodosli..


STROGO JE ZABRANJENO TRABUNJANJE!!! lollollollol
ODLAZAK PELAZGA SA ISTORIJSKE POZORNICE

Aheji su bili narod pastira i zemljoradnika. Oni su prešli preko današnje Albanije i Epira i
naselili se u jugozapadnom delu Tesalije, u oblasti Ftiotidi, oko reke Sperhej. U istoriji, ova oblast je
poznata kao Ahajska Tesalija. Imala je pet naselja: Alo, Alopi, Trahina, Ftija i Helada. Vremenom se
izdiferencirao takozvani Mirmidonski savez, sa rodonačelnikom Eakom, ocem Peleja. Eak je deda
najvećeg trojanskog junaka Ahileja. Mirmidonski savez je bio sastavljen od plemena Ahejaca i Helena.
Događaji koji slede opisani su ukratko da bi se osvetlio period smene civilizacija na ovom
području.
Prema Eratostenu, oko 1313 godine p.n.e., dok je oblikovanje Saveza u Tesaliji bilo u toku, u
pelašku Beotiju dolazi Kadmo iz Fenikije, sa Bliskog istoka. On putuje preko Rodosa, Trakije i
Makedonije. U Beotiji, podiže utvrđenje Kadmeja, radi odbrane od Ahejaca. Oko ovog utvrđenja će
kasnije nastati grad Teba. Njegov rođak Danaj (presvetli), vladar Libije, napušta svoju zemlju i u
Argosi, na Peloponezu, dobija presto koji je pripadao kralju Pelazga, Gelanoru. Gradi Argivsku
tvrđavu, da bi zaštitio grad od Ahejaca. Danaj iz Argose je rodonačelnik istorijskih Danajaca.
Oko 1246 godine p.n.e., Pelops iz maloazijske Lidije (Frigije) predvodi deo tesalskih Ahejaca na
Peloponez, kao njihov kralj. Ahejci naseljavaju severoistočni deo Peloponeza, između Pelazga i Jonaca
u Argolidi. Manji deo plemena Ahejaca naseljava se u Meseni, na jugu poluostrva. To su Parakiparski
Ahejci. Ime Peloponez se javlja u čast Pelopsa (raniji pelaški naziv Apis ili Pelazgiotis se potiskuje).
Od Pelopsa potiče dinastija Pelopida, od kojih su najpoznatiji Atrej, Agamemnon, Menelaj i Orest,
kraljevi Mikene.
Ahejci Peloponeza, poznati su zbog Mikenske kulture, linearnog pisma B, Trojanskog rata 1193
godine p.n.e. i razvoja trgovine. Pre dolaska na ove prostore, još dok su bili u Panoniji, njihov jezik je
bio protohelenski, odnosno protoahejski ili prodijalektički. Ahejski dijalektički se kod Ahejaca javlja
sa njihovim dolaskom na Peloponez (linearno pismo B, Mpampinioti,1986). Homer naziva učesnike
Trojanskog rata, pod vođstvom Agamemnona, Argivcima, Ahejcima i Danajima. Etnički, oni su bili
Ahejci, živeli su u Argolidi na Peloponezu, gde je vladao njihov rodonačalnik Danaj. Između Ahejaca i
pelaških Makedonaca postojali su trgovački odnosi. Njihov prostor je dopirao do Tesalije. U Mikensko
42
doba, Ahejci su verovali u duše svojih predaka, posebno predaka heroja; kosmogonija i teogonija
Olimpa je njima bila tuđa.
Dok su u dvanaestom veku p.n.e. Ahejci osvajali Troju u Maloj Aziji, na Balkanu dolazi do velike seobe naroda. Egzodus starosedelaca, migracije i nova naseljavanja su karakteristična za taj
period. Migracioni talas sa Balkana, zaustavlja se čak u Egiptu, u vreme Ramzesa III, 1190 godine
p.n.e. To je poznata "najezda naroda sa mora". U migracionom talasu učestvuju Iliri i Epiri iz zapadnog
dela Balkana i Dorci iz oblasti južno od Makedonije. Proterani sa Balkana, neki starosedeoci, kao na
primer Brigi, koji su živeli severozapadno od Makedonije i Biti, koji su živeli severno od Makedonije,
emigrirali su u Malu Aziju, uticali na raspad Hetitskog carstva i stvorili tamo svoje nove zajednice,
Frigiju i Bitiniju. Beoti sa Pindskog vrha Voio, sa Epirske strane, preselili su se u zemlju Kadma, koja
se od tada zove Beotijum. Tespročani su emigrirali u pelašku Eolidu, u ravnicu Peneja, koja se od tada
naziva Tesalijom (Herodot). Ahejci iz Tesalije i sa Peloponeza, pobegli su u maloazijsku Eoliju. Jonci
iz Atike i sa istočnog Peloponeza, migrirali su u maloazijsku Joniju, 1044 godine p.n.e. Prema tome, i
stvoritelji Mikenske kulture su emigrirali, napuštajući svoju Heladu.
Posle egzodusa Ahejaca i Jonaca, u Pelazgiji, na jugu Balkana, ostaju starosedeoci Pelazgi. Oni
su se dugo odupirali pritiscima doseljenih Doraca ("dorizacija"Wink. U istoriji, ovaj period je poznat kao
"mračno doba". Sve počinje iz početka, kao "arhaično doba", sa Homerom i Hesiodom. Dorci
postepeno uvode svoj sistem društveno-ekonomskih odnosa. Stvaraju samoupravne, jednonacionalne
gradove-države, polise. Polisi nastaju najpre u Argosu, zatim na Korintu i u Sparti, na Peloponezu.
Atina i Teba ostaju multietničke sredine. Postepena dorizacija dovodi do stvaranja "Dorilenda", na
jugu Balkana, koji se kasnije naziva Helada. Novi stanovnici asimilirali su Pelazge i preostale Jonce,
ali su verovatno preuzeli njihovu kulturu i etnonim od Deukalionovog sina Helena iz tesalske Ftiotide.

ZAKLJUČAK

Arheološka istraživanja su potvrdila postojanje prvobitnih ljudskih zajednica postglacijalnog
neolitskog doba na jugu Balkana, koja su kasnijim istraživanjima pripisana praistorijskim Pelazgima.
Fenomen Pelazga je malo istražen u savremenoj istoriografiji, kulturi i lingvistici.
Prva gradska i seoska naselja datirana na oko 7000 godina p.n.e. utvrđena su u dolinama Dunava
i Vardara, pre svega u Vinči i u Ematiji, jugozapadno od Soluna, u Makedoniji. "Sesklo" kultura u
Tesaliji, nalazi iz dolina reka Crne i Bregalnice datirani na period 6000-5000 god p.n.e., takođe se
pripisuju Pelazgima i ukazuju na neratnički način života. Mlađi nalazi u vezi sa Pelazgima, ubikovani
kao "Dimini" u Tesaliji, Armenohori u Zapadnoj Makedoniji i druga, sa utvrđenjima od kamena tipa
"gradina" i keramikom sa crnim crtežima na beloj površini sličnim onima u Troji I, datirani su u 3500
god. p.n.e. (Blegen,1897).
Pelazgi su narod protoindoevropskog porekla, koji je na južni Balkan došao preko Kavkaza i
Male Azije. Povlačenje ledenog doba označava širenje pelaških zajednica. Pelazgijom se naziva
prostor od 36° do 40° severne geografske širine. To je prostor od ostrva Kitera na jugu Peloponeza, do
planina Pind i Olimp na severu; slede Makedonija, Peonija.
Pelazgi žive u plemenskim zajednicama, kao i njihovi savremenici, plemena Minoja, Makedona,
Kara, Jona, Dardana, Liđana, Lelega, Kavkona i drugih. Smatra se da su ova plemena komunicirala
jedinstvenim protoindoevropskim, paleopelaškim jezikom. Linearno pismo A koje još nije dešifrovano,
poznato je u paleografiji i vezuje se za narode ove prvobitne zajednice. Kultura ove zajednice naziva
se Egejska kultura i smatra se prvom originalnom kulturom Evrope.
Izvori za izučavanje kulture i jezika Pelazga nalaze se u bogatoj nomenklaturi horonima,
toponima, hidronima, fitonima, teonima, istoriji i mitologiji, književnosti i umetnosti južnog Balkana.
Glosološki elementi praistorijskog jezika Pelazga čine supstrat jezika antičkih Makedonaca, Grka i
Latina. Posredstvom ovih drevnih naroda, njihovog lingvističkog i sveukupnog nasleđa, formira se i
svakodnevno obogaćuje i pojmovnik savremene nauke.
Po ovome su Pelasgi starosedeoci Panonije i velikog dela Balkana , doline Vardara i Morave , dakle proto Iliri i proto Makedonci spadaju u plemena Pelasga.
Kako da nađem koje sam ja pleme iz C.Gore tražio sam po netu al nema.
Kako da nađem koje sam ja pleme iz C.Gore tražio sam po netu al nema.
ukucaj u google: "zulu"!
Kako da nađem koje sam ja pleme iz C.Gore tražio sam po netu al nema.


Kako znaš da je iz Crne Gore ?
Msm mora mnogo ličnih pitanja oko ovoga da se postavi , na pr krsna slava i td. ili evo jednostavnije.

OVDE možeš poslati lične podatke i sve što znaš ali savetujem ti da se predstaviš da si iz dijaspore Kanade na pr. dijaspora ima prednost.

Kako da nađem koje sam ja pleme iz C.Gore tražio sam po netu al nema.
ukucaj u google: "zulu"!

Zulu su borbeni i veliki ratnici,a ja to nemam u krvi,al dao si mi ideju saću da pogledam pod pigmeji više ličim na njih mali sam i debeo. wink
fala ti ka najrođenijem.
Kako da nađem koje sam ja pleme iz C.Gore tražio sam po netu al nema.


Kako znaš da je iz Crne Gore ?
Msm mora mnogo ličnih pitanja oko ovoga da se postavi , na pr krsna slava i td. ili evo jednostavnije.

OVDE možeš poslati lične podatke i sve što znaš ali savetujem ti da se predstaviš da si iz dijaspore Kanade na pr. dijaspora ima prednost.


probaću hvala
Evo ti i ovo ako si siguran da je iz Crne Gore!

Ovo je bilo sporno a ovde je Vinča koliko vidim????

Arheološka istraživanja su potvrdila postojanje prvobitnih ljudskih zajednica postglacijalnog
neolitskog doba na jugu Balkana, koja su kasnijim istraživanjima pripisana praistorijskim Pelazgima.
Fenomen Pelazga je malo istražen u savremenoj istoriografiji, kulturi i lingvistici.
Prva gradska i seoska naselja datirana na oko 7000 godina p.n.e. utvrđena su u dolinama Dunava
i Vardara, pre svega u Vinči i u Ematiji, jugozapadno od Soluna, u Makedoniji. "Sesklo" kultura u
Tesaliji, nalazi iz dolina reka Crne i Bregalnice datirani na period 6000-5000 god p.n.e., takođe se
pripisuju Pelazgima i ukazuju na neratnički način života. Mlađi nalazi u vezi sa Pelazgima, ubikovani
kao "Dimini" u Tesaliji, Armenohori u Zapadnoj Makedoniji i druga, sa utvrđenjima od kamena tipa
"gradina" i keramikom sa crnim crtežima na beloj površini sličnim onima u Troji I, datirani su u 3500
god. p.n.e. (Blegen,1897).

Pelazgi su narod protoindoevropskog porekla, koji je na južni Balkan došao preko Kavkaza i
Male Azije. Povlačenje ledenog doba označava širenje pelaških zajednica. Pelazgijom se naziva
prostor od 36° do 40° severne geografske širine. To je prostor od ostrva Kitera na jugu Peloponeza, do
planina Pind i Olimp na severu; slede Makedonija, Peonija.
Pelazgi žive u plemenskim zajednicama, kao i njihovi savremenici, plemena Minoja, Makedona,
Kara, Jona, Dardana, Liđana, Lelega, Kavkona i drugih. Smatra se da su ova plemena komunicirala
jedinstvenim protoindoevropskim, paleopelaškim jezikom. Linearno pismo A koje još nije dešifrovano,
Probaću i to samo da se dočepam kompa,a siguran sam da je C.Gora bio sam u kući odakle su moji došli pre više od 100-tinak godina.
Opština Plav selo Velika.
Probaću i to samo da se dočepam kompa,a siguran sam da je C.Gora bio sam u kući odakle su moji došli pre više od 100-tinak godina.
Opština Plav selo Velika.


Oni su ovde izbacili spisak svih prezimena čak i Zećana Muhamedanaca , tako da bi trebalo da nađeš sebe imaš sva prezimena po azbučnom redu.
Probaću i to samo da se dočepam kompa,a siguran sam da je C.Gora bio sam u kući odakle su moji došli pre više od 100-tinak godina.
Opština Plav selo Velika.


Oni su ovde izbacili spisak svih prezimena čak i Zećana Muhamedanaca , tako da bi trebalo da nađeš sebe imaš sva prezimena po azbučnom redu.

Sad si me zainteresovao čim stignem kući ima da tražim.
Probaću i to samo da se dočepam kompa,a siguran sam da je C.Gora bio sam u kući odakle su moji došli pre više od 100-tinak godina.
Opština Plav selo Velika.


Oni su ovde izbacili spisak svih prezimena čak i Zećana Muhamedanaca , tako da bi trebalo da nađeš sebe imaš sva prezimena po azbučnom redu.

Sad si me zainteresovao čim stignem kući ima da tražim.Pazi taj deo je depopulacionisan , naseljen je negde za vreme P.P.II. Njegoša , tada su Crnogorci osvojili taj deo od Turaka , Žabljak i tvrđavu Crnojevića odakle su proterali tursko stanovništvo , nešto preobratili na Hrišćanstvo i kolonizovali , tako da je stanovništvo Hrišćansko odatle nije starije od 200 godina.
Probaću i to samo da se dočepam kompa,a siguran sam da je C.Gora bio sam u kući odakle su moji došli pre više od 100-tinak godina.
Opština Plav selo Velika.


Oni su ovde izbacili spisak svih prezimena čak i Zećana Muhamedanaca , tako da bi trebalo da nađeš sebe imaš sva prezimena po azbučnom redu.

Sad si me zainteresovao čim stignem kući ima da tražim.Pazi taj deo je depopulacionisan , naseljen je negde za vreme P.P.II. Njegoša , tada su Crnogorci osvojili taj deo od Turaka , Žabljak i tvrđavu Crnojevića odakle su proterali tursko stanovništvo , nešto preobratili na Hrišćanstvo i kolonizovali , tako da je stanovništvo Hrišćansko odatle nije starije od 200 godina.

aj kad si već pored kompa i imaš otvorenu stranicu da ti dam prezime da pogledaš.... može na PP?
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vreme je 8:32 pm.